(104) Soạn phương trình hợp tích

chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9

Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (2x+9)(19x+45)–(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=> 2x2 + 9x +1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2). (2x+9)(20x+14) – (U5) (U6) +(U7) (U8) = 0 => 2x2 + 9x +2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

____________________

Soạn ngày : 27/7/2014

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox….c khanh 2.9.doc

 

(103) Phương trình hợp tích soạn sẳn

kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Để kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỉ 27/7, Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu với các

bạn yêu thích toán học :

Đề toán tốc soạn :

Tìm những trị số nguyên an , bn  để soạn thành 3 phương trình sau đây :

1). (27x+7)(19x+47)+(a1x+b1)( a2x+b2) – (a3x+b3)( a4x+b4) =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2). (27x+7)(20x+14) + (a5x+b5)( a6x+b6) – (a7x+b7)( a8x+b8) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3). (27x+7)(19x+47)+(a9x+b9)( a10x+b10) – (a11x+b11)( a12x+b12) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

      Nay, Tốc Soạn Toán Học, dùng một trong ba phương pháp riêng để tìm 6 nhóm

số nguyên an , bn để soạn thành các kết quả sau ;

1.a)*. (27x+7)(19x+47)+(99x+406)(135x +736) – (81x+418)(171x+711)  =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

1.b). (27x+7)(19x+47)+(351x+1890)(711x +2945) – (567x+3044)(441x+1828)  =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2.a)*. (27x+7)(20x+14)+(539x+116)(1201x +583) – (596x+296)(1087x+222)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

2.b). (27x+7)(20x+14)+(653x+476)(1429x +1305) – (710x+656)(1315x+944)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3.a)*. (27x+7)(19x+47)+(1170x+5430)(1548x +7517) – (954x+4625)(1899x+8825)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3.b). (27x+7)(19x+47)+(234x+1159)(153x +675) – (288x+1360)(126x+574)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

_________________

Soan ngày : 26/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

 Đọc thêm nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/x640reae1btyu91/%28103%29%20Phuong%20trinh%20hop%20tich%20soan%20san%20ky%20niem%20ngay%20TBLS%2027.7.doc

 

 

(102) Soan phương trình hợp tích kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Để kỷ niệm  ngày Thương binh liệt sỉ 27/7, bạn hãy dùng một

phương pháp mà bạn đang sở hửu để soạn đề toán tốc soạn sau đây :

Đề toán tốc soạn :

Tìm những trị số nguyên an , bn  để soạn thành 3 phương trình hợp tích

sau đây :

1). (27x+7)(19x+47)+(a1x+b1)( a2x+b2) – (a3x+b3)( a4x+b4) =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2). (27x+7)(20x+14) + (a5x+b5)( a6x+b6) – (a7x+b7)( a8x+b8) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3). (27x+7)(19x+47)+(a9x+b9)( a10x+b10) – (a11x+b11)( a12x+b12) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

_________________

Soan ngày : 23/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/33ljzyausggafvp/%28102%29%20Soan%20phuong%20tinh%20hop%20tich%20chao%20mung%20Ngay%20TBLS%2027.7.doc

 

 

 

 

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc :

1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148)

+ (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274)

– (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = 0

Áp dụng một phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học biến đội

phương trình gốc trênthành một phương trình hợp tích với 3 mốc

lịch sử quan trọng sau đây :

(2x+9)(19x+45) + (7x+5)(19x +54) + (96x+29)(45x+65)

+ (75x+60)(33x+25)  –  (26x+20)(246x+188) = 0

= >  570x2 + 2326x + 300 = => (30x+4)(19x+75) = 0

Trên đây là phương trình hợp tích 5 số hạng có chứa 3 mốc lịch sử

quan trong; đó là :

–  Phương trình hợp tích trên chứa các nhân tử liên quan đến  :

+  2/9/1945 : Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập

+  7/5/1954  :  Ngày chiến thắng trận Điện Biên Phủ lừng lẫy địa

cầu

–  Kết quả rút gọn của Phuong trình hợp tích trên liên quan đến :

+  30/4/1975 : Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam,

kết thúc Cuộc kháng chiến chống Mỹ.

*  * *

      Phương trình hợp tích trên được giới thiệu nhằm chứng

minh thêm khả năng soạn toán theo ý muốn của Tốc Soạn

Toán Học.

______________________

 Soan ngày : 22/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/fku5c4btx9vfz0c/%28101%29%20Mot%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20voi%203%20moc%20lich%20su%20quan%20tr%E1%BB%8Dng.doc

 

 

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng

Chọn phương trình hợp tích (1.1) trong bài giới thiệu (099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích để làm phương trình gốc :

1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581)

– (93x+282)(92x+194)  =  0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Trên đây là một phương trình hợp tích 3 số hạng  bậc 2.

Tốc Soạn Toán Học áp dụng phương pháp nâng hạng phương trình hợp tích để nâng phương trình (1.1) trên từ 3 số hạng lên 5 số hạng như

sau :

1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)

+ (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = 0

Tốc Soạn Toán Học cũng áp dụng phương pháp biến phương để biến

đổi phuong trình (1.1a) trên để có phương trình hợp tích 5 số hạng sau :

1.1b). (19x+5)(50x+250)+(18x+90)(30x +150) + (42x+212)(72x+274)

+ (41x+116)(212x+704) – (139x+515) (95x+300) = 0 => x2 +3x +2 =0

Như vậy, sau khi nâng hạng và biến phương, ta có hai phương trình

hợp tích 5 số  hạng vẫn còn chứa ngày, tháng, năm sinh của chủ tịch

HồChí Minh (19x+5, 18x+90) và giử nguyên

kết quả rút gọn (x2 +3x+2 = 0).

_______________________

Ngày soan : 14/7/2014

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/nmspreail3i1f1z/%28100%29%20Nang%20hang%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20tu%203%20so%20hang%20len%205%20so%20hang.doc

Mời các bạn đọc thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

 

 

 

 

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích
Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích là dùng một phương pháp
nào đó để biến đổi một phương trình hợp tích có sẳn thành một hay nhiều phương trình
hợp tích khác có cùng nghiệm số với phương trình hợp tích có sẳn đó.
Ví du :
Chọn phương trình hợp tích (1) trong trong bài giới thiệu trước, (098) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 4 số hạng, làm phương trình gốc :
1). (19x+5)(57x+103)+(18x+90)(111x +200) – (55x+99)(56x+187) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
Biến đổi phương trình hợp tích gốc trên đây để được 5 phương trình hợp tích sau :
1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581) – (93x+282)(92x+194) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
1.2). (19x+5)(1882x+420)+(18x+90)(417x +196) – (207x+139)(209x+142) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
1.3). (19x+5)(1385x+457)+(18x+90)(322x +171) – (169x+129)(190x+137) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
1.4). (19x+5)(217x+996)+(18x+90)(431x +2250) – (108x+454)(110x+457) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
1.5). (19x+5)(91x+366)+(18x+90)(126x +546) – (54x+184)(74x+277) = 0
=> x2 + 3x + 2 = 0
Ngoài 5 phương trình hợp tích trên,về mặt lý thuyết, Tốc Soạn Toán Học có thế biến

đổi ra thêm vô số phương trình hợp tích khác nữa.

Những phương trình hợp tích trên vẫn còn chứa ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch

Hồ Chí Minh ( 19/5/1890) và có cùng kết quả rút gọn với phương trình gốc, tức là kết

quả rút gọn vẫn là : x2 + 3x + 2 = 0 .

__________________

     Có bạn hỏi : Số số hạng của một phương trình hợp tích có bị giới hạn hay không ? Từ những phương trình hợp tích 4 số hạn trên đây có thể nâng hạng lên đẻ có những phương trình hợp tích 5, 6, 7,…số hạng không?

     Tra lời : Được ! Bài giới thiệu sáp tới sẽ chứng minh cho điều đó !

_________________

Soạn ngùy : 15/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/ker5bocwcmukh6g/%28099%29%20Bien%20phuong%20dong%20nghiem%20mot%20phuong%20trinh%20hop%20tich.doc

 

 

(098) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 4 số hạng

Có bạn hỏi:Từ trước đến nay Tốc Soạn Toán Học chỉ giới thiệu phương trình hợp tích 2 hoặc 3 số hạng. Hãy cho biết xem : Tốc Soạn Toán Học có soạn được những phương trình hợp tích có nhiều số hạng hơn hay không ? Có 4, 5,… số hạng , chẳng hạn ?

Trả lời : Được !

Những kết quả soạn sẳn dưới đây sẽ chứng minh cho điều đó :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(57x+103)+(18x+90)(111x +200) – (55x+99)(56x+187) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích 3 số hạng trên để có phương trình hợp tích 4 số hạng sau :

1.1). (19x+5)(148x+132) + (18x+90(166x+221)

+ (15x+8)(127x+209) – (72x+110)(107x+202) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.2). (19x+5)(704x+560) + (18x+90)(170x+131)

+ (5x+7)(193x+228) – (100x+119)(174x+136) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.3). (19x+5)(151x+218) + (18x+90)(224x+402)

+ (2x+7)(150x+388) – (75x+196)(96x+204) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.4). (19x+5)(91x+366) + (18x+90)(72x+362)

+ (7x+2)(117x+373) – (61x+186)(63x+189) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.5). (19x+5)(76x+22) – (18x+90)(58x – 69)

+ (4x+90)(96x+42) – (27x+99)(29x+102) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 (2/9/2014) :

2). (19x+5)(135 x+48)+(20x+14)(96x +35) – (59x+26)(76x+28) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích 3 số hạng trên để có phương trình hợp

tích 4 số hạng sau :

2.1). (19x+5)(76x+22) + (20x+14)(96x+35)

+ (118x+56)(61x+37) – (59x+30)(179x+89) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

2.2). …

*Ngày, tháng, năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969) :

3). (2x+9)(66 x+274)+(19x+69)(31x +124) – (48x+190)(15x+58) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình

hợp tích bốn số hạng sau :

3.1). (2x+9)(65x+272) + (19x+69)(31x+124)

– (47x+188)(5x+14) – (21x+90)(23x+93) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

3.2). …

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(131x+285)+(20x+14)(28x +63) – (115x+185)(6x+14) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình hợp

tích bốn số hạng sau :

4.1). (1x+6)(9x+57) + (20x+14)(26x+51)

+ (51x+67)(32x+35) – (27x+33)(80x+103) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

4.2). …

*Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam (30/4/1975) :

5). (30x+4)(1090x+299)+(19x+75)(319x+116)–(340x+194)(114x+51) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình hợp

tích bốn số hạng sau :

5.1). (30x+4)(1523x+519) + (19x+75)(359x+216)

– (300x+94)(144x+55) – (133x+126)(70x+104) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

5.2). …

__________________

Soạn ngày : 7/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại file word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/mz5bzw3zj1m26f3/%28098%29%20Nang%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20tu%203%20so%20hang%20len%204%20so%20hang.doc

(097) Phương trình hợp tích

có hai nghiệm nguyên theo ý muốn

        Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm :

    Đề toán tốc soạn 32.04:

     Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để soạn 5 đề toán tốc soan sau,với mổi đề lập thành 10 phương trình hợp tích :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(U1) + (18x+90)(U2 ) – (U3)(U4) = 0  

                                                 =>  x2 + 3x + 2 = 0

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014

(2/9/2014) :

2). (19x+5)(U5) + (20x+14)(U6 ) – (U7)(U8) = 0  

                                                 =>  x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày, tháng, năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969) :

3). (2x+9)(U9) +(19x+69)(U10 ) – (U11)(U12) = 0  

                                                  =>  x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(U13) +(20x+14)(U14 ) – (U15)(U16) = 0

                                                     =>  x2 + 3x +2 = 0   

*Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam

(30/4/1975) :

5). (30x+4)(U17) + (19x+75)(U18) – (U19)(U20) = 0                                                               => x2 +3x +2 = 0   

     Với 5 đề toán trên, đề toán nào cũng có vô số kết quả .

      Các bạn yêu thích toán học hãy tìm thử 10 kết quả cho mổi đề toán,

theo đúng yêu cầu của người ra đề xem nào !

      Thay cho ví dụ, Tốc Soạn Toán Học thân tặng các bạn yêu thích toán

học mổi đề toán một kết quả được soạn sẳn như sau đây :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(57x+103)+(18x+90)(111x +200)– (55x+99)(56x+187) =  0

                                                                                                   => x2 + 3x + 2 = 0   

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014

(2/9/2014) :

2). (19x+5)(135 x+48)+(20x+14)(96x +35)– (59x+26)(76x+28)  =  0

                                                                                                     => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày, tháng, năm mất củaChủ tịch Hồ Chí Minh(2/9/1969) :

3). (2x+9)(66 x+274)+(19x+69)(31x +124)–(48x+190)(15x+58)  =  0

                                                                                => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(131x+285)+(20x+14)(28x +63)– (115x+185)(6x+14)  =  0

                                                                                 => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày  Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam (30/4/1975) :

5). (30x+4)(1090x+299)+(19x+75)(319x+116)– (340x+194)(114x+51)  =  0

                                                                                 => x2 + 3x + 2 = 0   

__________________

Soạn ngày : 4/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

(096) Phương trình hợp tích mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Theo đề nghị của hai bạn và để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng, theo ý

muốn, Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc

soạn với 5 kết quả được soan sẳn như sau :

Đề toán tốc soạn 32.03:

Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để lập thành 10 phương

trình hợp tích ba số hạng bậc hai sau :

(1x+6)(U1) + (20x+14)(U2 ) – (U3)(U4) = 0   => (1x+6)(20x + 14) = 0

Trên đây là một đề toán có vô số kết quả .

5 kết quả được soan sẳn  :

1). ( 1x+6)(88x +104) + (20x+14 )( 45x +58) – ( 22x +26)(44x +52) = 0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

2). (1x+6)(165x+248 ) + (20x+14)(49x+82) – (45x+58)(25x+44) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

3). (1x+6 )(161x+118) +(20x+14)(118x+72) – (61x +48)(41x +34) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

 

4). (1x+6)(120x+84) + (20x+14)(157x +94) – (40x +28)(81x +62)  = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

 

5). (1x+6 )(270x+666)+(20x+14)( 60x +148) – ( 29x +68)(50x +88) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

*Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

– Đề toán chứa ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay (1/6/2014)

– Kết quả của đề toán cũng chứa ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay

(1/6/2014)

__________________

Soạn ngày : 1/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa

ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                  ______________________

Để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng và theo ý muốn, Tốc

Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học đề toán tốc soạn

với 5 kết quả được soan sẳn như sau :

Đề toán tốc soạn 32.02:

Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để lập thành 10

phương trình hợp tích ba số hạng bậc hai sau :

(19x+5)(U1) + (18x+90)(U2 ) – (U3)(U4) = 0   => (2x+9)(19x + 69) = 0

Trên đây là một đề toán có vô số kết quả .

5 kết quả được soan sẳn  :

1). ( 19x+5 )( 71x +151 ) + ( 18x+90 )( 148x +329)

– ( 75x +169)(53x +176)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

2). ( 19x+5 )( 295x +321 ) + ( 18x+90 )( 149x +180)

– ( 73x +96)(113x +179)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

3). ( 19x+5 )( 185x +309 ) –  ( 18x+90 )( 111x +170) – ( 75x +169)(73x +96)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

4). ( 19x+5 )( 316x +399 ) –  ( 18x+90 )( 149x +180)

– ( 94x +174)(92x +101)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

5). ( 19x+5 )( 316x +399 ) –  ( 18x+90 )( 243x +354)

– ( 47x +87)(220x +382)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  = 0

 

*Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

– Đề toán chứa ngày, tháng, năm sinh (19/5/1890)

của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Kết quả của đề toán chứa ngày, tháng, năm mất (2/9/1969)

của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

__________________

Soạn ngày : 30/5/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại file word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/lbl9hdjeesbchv1/%28095%29%20Gioi%20thieu%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20c%C3%B3%20ngay%20sinh%2C%20ngay%20mat%20cua%20Chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh.doc