(112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau :

Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (2x+9)(19x+45) – (U1) (U2) + (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2). (2x+9)(20x+14) – (U5) (U6) + (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

Nay, trong khi chờ đợi các bạn yêu thích toan học soạn thử  đề toán trên, Tốc soạn toán học xin giới thiệu một số kết quả được soạn sẳn sau đây :

1.1a). (120x+44)(243x+150) – (122x+95)(239x +49)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

*1.1b). (240x+114)(241x+127) – (121x+83)(478x +151)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1c). (119x+31)(238x+85) – (120x+69)(236x +10)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1d). (182x+535)(367x+1057) – (184x+566)(363x +990)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

 

1.1e). (147x+449)(297x+924) – (149x+491)(293x +841)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0   _______________

1.2a). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2b). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  01

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2c). (11x+22)(19x+57) – (13x+39)(16x +32)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2d). (4x+12)(9x+32) – (5x+18)(7x +21)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2e). (11x+15)(19x+22) – (13x+18)(16x +18)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

______________

1.3a). (3x+8)(11x+32) – (4x+12)(8x +21)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3b). (11x+37)(19x+66) – (13x+46)(16x +53)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3c). (19x+47)(32x+84) – (21x+52)(29x +76)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3d). (5x+10)(17x+48) – (6x+17)(14x +28)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3e). (7x+26)(15x+58) – (8x+32)(13x +47)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

______________

2.1a). (150x+405)(303x+832) – (152x+446)(299x +751)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1b). (148x+437)(300x+1032) – (149x+494)(298x + 917)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1c). (128x+241)(256x+508) – (129x+282)(254x + 427)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1d). (141x+254)(282x+573) – (142x+308)(283x + 466)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1e). (128x+241)(259x+550) – (130x+296)(255x + 441)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

_________________

2.2a). (14x+12)(29x+23) – (15x+15)(27x + 18)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2b). (29x+33)(46x+60) – (31x+42)(43x + 47)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2c). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2d). (39x+37)(61x+38) – (41x+30)(58x + 34)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2e). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

______________

2.3a). (29x+18)(29x+17) – (15x+11)(56x + 27)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3b). (31x+17)(49x+29) – (33x+22)(46x + 22)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3c). (18x+23)(37x+45) – (19x+27)(35x + 38)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3d). (16x+12)(33x+34) – (17x+19)(31x + 21)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3e). (17x+15)(53x+45) – (18x+18)(50x + 37)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

Những kết quả trên đươc soạn từ đề toán tốc soạn sau :

Hãy tìm những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (U1) (U2) – (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2).  (U5) (U6) – (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

_________________

Soạn ngày : 1/9/2014

Mời các bạn xem thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-12

 Đọc lại File word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/cf7daht1tbaepr2/%28112%29%20Chao%20mung%20Quoc%20khanh%202.9.doc?dl=0

 

 

 

Read More

(085) Soạn hợp tích có kết quả theo ý muốn người soạn

(085) Soạn hợp tích có kết quả theo ý muốn người soạn

(Kỹ niệm 53 năm thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)

Nhằm mục đích giới thiệu khả năng soạn một số loại toán khó soạn có kết quả nhanh chóng và hoàn toàn theo ý muốn người soan, trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn yêu thích toán học môt loại đề toán thuộc loại rất đơn giãn của Tốc Soạn Toán Học như sau :

Đề toán tổng quát :

 

Cho trước một số A. Tìm 4 số a, b, c, d sao cho :

(a)(b) – (c)(d)  =  A

Ta tạm gọi vế đầu của đẳng thức trên là một hợp tích.Và, tạm định nghỉa về hợp tích như sau :

                             Hợp tích là tổng đại số của hai hay nhiều tích số

Đề toán trực soạn :

Để kỹ niệm ngày thành lâp Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam 20/12, bạn hãy tìm những nhóm số a, b, c, d để lập thành 3 đề toán trực soạn sau :

1).  (a)(b) – ©(d)  =  1960 2013         (1960 – 2013)

2).  (a)(b) – ©(d)  =  20 12 1960        (20/12/1960)

3).  (a)(b) – ©(d)  =  20 12 2013        (20/12/2013)

Để kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Tốc Soạn Toán Học xin trân trọng tặng các bạn mổi đề toán với hai kết quả được soạn sẳn như sau :

1a).  (25813)(68593) – (21389)(81864) = 1960 2013

1b).  (25815)(47202) – (21389)(56053) = 1960 2013

2a).  (35893)(35895) – (15705)(80755) = 20 12 1960

2b).  (20190)(69532) – (56085)(24672) = 20 12 1960

3a).  (20243)(44966) – (24725)(36001) = 20 12 2013

3b).  (20241)(51759) – (15758)(65207) = 20 12 2013

Còn vô số kết quả khác nữa cho mổi đề toán trên.

Các bạn hãy thử tìm xem !

__________

Soạn ngày: 19/12/2013 

Read More

(081) Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

 (081) Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

 

Nhân Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(18/11/1930 – 18/11/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu

 thích  toán học 4 phương trình hợp tích được soạn sẳn sau đây :

1).  ( 1419x+2203 )( 2127x +3114 ) – ( 1415x +2062 )(2133x +3326 )  =  0

                               => 18x2 + 11x + 1930  = 0

2).  (1004x +2024 )( 1512x+3192) – (1010x +2145)(1503x+3011)  =  0

                             => 18x2 + 11x + 2013  = 0

3).   (43x2 +75x+46)(30x2 +42x+22) – (41x+73x+37)(31x+43x+27) = 0

                      =>  19x4 +30x3 +83x+ 20x+ 13 = 0

4).   (80x2 +67x+3956)(204x+179x+7759)

                                            – (129x+106x+6899)(124x+ 112x+3886) = 0

=>  324x4 +396x3 +71095x+ 43373x+ 3885090 = 0

                                              =>   (18x2 +11x+1930)(18x+11x+2013) = 0

Cả 4 phương trình hợp tích trên đều cho ra kết quả có ngày, tháng, năm liên

quan đến kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

___________________

Soạn ngày : 17/11/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8

Read More

(061)Thực hành biến phương nhanh chóng (1)

Trong hai bài (023) Định số Tốc Soạn Toán học (06/04/2013) và  (026) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học (19/04/20130) , Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu sơ bộ về phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích bằng định số TSTH.

Hai bài giới thiệu trên đã ghép định số TSTH theo cách bình thường.

Xem và tải file word tại đây : https://www.dropbox.com/s/16w1c9fhhb1be4d/056.doc

Nay, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu phương pháp ghép định số TSTH  dưới dạng chỉ số dưới như sau đây :

Cho phương trình hơp tích hai số hạng :

( 27x+647)(79x+1939) – (41x+971)(52x+1292) = 0   (1)

=> (x+1)(x+1)  = 0

Ta chọn nhóm định số  Tốc Soạn Toán Học là : 11k, 34k, 22k và 17k.

Phương trình hơp tích (1)  được viết thành :

( 27x+647+11k)(79x+1939+34k) – (41x+971+17k)(52x+1292+22k) = 0 (2)

=> (x+1)(x+1+k )  = 0

Thực hành 1 : 

Lần lượt cho k = 1, 2 , 3,… , chúng ta sẽ được những phương trình sau :

1).- ( 27x+658)(79x+1973) – (41x+988)(52x+1314) = 0

=> (x+1)(x+2)  = 0

2).- ( 27x+669)(79x+2007) – (41x+1005)(52x+1336) = 0

=> (x+1)(x+3)  = 0

3).- ( 27x+680)(79x+2041) – (41x+1022)(52x+1358) = 0

=> (x+1)(x+4)  = 0

4).- ( 27x+691)(79x+2075) – (41x+1039)(52x+1380) = 0

=> (x+1)(x+5)  = 0

5).- ( 27x+702)(79x+2109) – (41x+1056)(52x+1402) = 0

=> (x+1)(x+6)  = 0

 

(056)Thực hành biến phương nhanh chóng 

Các bạn có thể tiếp tục cho k những trị số

khác để viết tiếp những phương trình 6,7,8,…

Read More

(058) Soạn tam thức bậc 2 bằng Định số TSTH (1)

Xem và tải file word tại : https://www.dropbox.com/s/f709a9xkf0suc63/%2853%29%20Soan%20tam%20thuc.doc

Cho tam thức bậc 2 có tham số m :

( 14m +3)x2  + (18m +79)x + ( am +b)

Tìm hai số nguyên a, b để tam thức bậc 2 trên có Delta m là một số chính phương.

* 14/3/1879 : Ngày sinh của Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein.

1) Tìm a, b theo phương pháp thông thường :

Tìm Delta x,…rồi tiếp tục tìm Delta m :

Delta x = (18m +79)2 –  4( 14m +3) ( am +b)

= (18m +79)2 –  ( 14m +3) (4am +4b)

= (324 – 56a)m2 + (2844 – 12a – 56b)m+(6241 –12b)

Delta m = (2844 – 12a – 56b) 2 –4(324 – 56a)(6241 –12b)

Tìm tiếp nữa thì kết quả sau cùng sẽ chứa a2, ab, b2,…Lúc đó, chúng ta sẽ rối lên, không làm sao tìm được trị số a, b nguyên. Và, nếu có một phương pháp nào đó giúp chúng ta tìm đuọc a, b nguyên thì cũng không có ý nghỉa gì, vì Tốc Soạn Toán Học cần soạn nhanh!

Bạn nào không tin, nên tìm tiếp nữa thử xem !

Vì vậy, nếu dùng phương pháp thông thường trên để tìm hai số nguyên a, b thì  chắc chắn các bạn sẽ bị bí ngay!

      Vì sao vậy ?

Vì phương pháp thông thường trên chỉ có thể dùng để giải toán. Khi đã có trị số của a, b rồi, chúng ta mới có thể dùng phương pháp nầy để giải tam thức , tìm  ra nghiệm của m.

Tìm ra a, b là công việc soạn toán. Dùng phương pháp giải toán để soạn toán thì không thể nào được !

Muốn soạn đề toán trên, chúng ta có thể dùng phuong pháp sau :

2) Tìm a, b theo phương pháp Tốc Soạn Toán Học :

Để các bạn yêu thích toán học thấy được cái hay và độc đáo của Tốc Soạn Toán Học là dùng những phương pháp thật đơn giản để giải quyết nhũng vấn đề thật phức tạp trong việc soạn những đề toán khó soạn, Tốc Soạn Toán Học xin trân trọng  giới thiệu  :

      Pp. Soạn tam thức bậc 2 có tham số m bằng Định số TSTH

Dựa vào tam thức bậc 2 dưới đây :

(14m +3)x2  + (18m +79)x + ( am +b)     (1)

Viết lại tam thức nầy dưới dạng tổng quát như sau :

Ux2 + Vx + X

Trong đó, U và V là hai nhị thức bậc nhát theo x tùy ý chọn trước, X là nhị thức bậc nhất theo x phải tìm.

Ta dùng cặp định số TSTH 3 và  1, viết lại tam thứ tổng quát trên để có tam thức trực soạn sau :

Ux2 + Vx + 3U  + V      (2)

* Tam thức trực soạn (2) trên đây còn được gọi là ĐỊNH THỨC TRỰC SOẠN tam thức bậc 2 có tham số m.

 

Thay U = 14m +3 và V = 18m +79 vào ĐỊNH THỨC TRỰC SOẠN  (2) trên để có :

(14m +3)x2 + (18m +79)x + [ 3(14m +3)  + (18m +79) ]

=>  (14m +3)x2 + (18m +79)x + 60m + 88

=>  Delta x = – 3036m2 – 2804x + 5185)       ( Dx )

=>  Delta m = 28042 + 4(3036)(5185)

,,,,                                  = 70.829.056 = (   8416) 2

( Dấu + và – trước số 8416 không hiển thị được)

Delta m là số chính phương và phương trình (Dx) có hai nghiệm m phân biệt.

3) Hướng dẩn thực hành thêm :

Tìm những trị số nguyên an, bn để soạn thành 5 tam thức bậc 2 có Delta m chính phương :

1).-  (19m +5)x2  + (18m +90)x + ( a1m +b1)

2).-  (2m +9)x2  + (19m +45)x + ( a2m +b2)

3).-  (20m +7)x2  + (19m +54)x + ( a3m +b3)

4).-  (20m +12)x2  + (19m +60)x + ( a4m +b4)

5).-  (30m +4)x2  + (19m +75)x + ( a5m +b5)

Soạn toán : 

Dùng định thức trực soạn (2) sau đây để soạn :

Ux2 + Vx + 3U  + V      (2)

1).-  (19m +5)x2  + (18m +90)x + ( a1m +b1)

(3)                       (1)

Ta có : a1 = (19)(3) +18 = 75 ;   b1 = (5)(3) + 90 = 105

=> 1).-  (19m +5)x2  + (18m +90)x + ( 75m +105)

=>  Delta x = – 5376m2 – 6240x + 6000)       ( Dx )

=>  Delta m = 62402 + 4(5376)(6000)

= 167.961.600= (   12.960) 2

( Dấu + và – trước số 12.960 không hiển thị được)

Delta m là số chính phương và phương trình (Dx) có hai nghiệm m phân biệt.

2).-  (2m +9)x2  + (19m +45)x + ( a2m +b2)

(3)                       (1)

Ta có : a1 = (2)(3) +19 = 25 ;   b1 = (9)(3) + 45 = 72

=> 2).-  (2m +9)x2  + (19m +45)x + ( 25m +72)

=>  Delta x = 161m2 +234x – 567 )     ( Dx)

=>  Delta m = 2342 + 4(161)(567)

= 419.904 = (   648) 2

( Dấu + và – trước số 648 không hiển thị được)

Delta m là số chính phương và phương trình (Dx) có hai nghiệm m phân biệt.

Các bạn nên soạn  thử 3 tam thứ còn lại.

Read More

(057) Sự khác nhau giữa giải toán và soạn toán

     Giải toán và soạn toán là hai công việc hoàn toàn khác nhau.

 

     Giải toán là từ một đề toán đã được soạn sẵn, giải để tìm ra kết quả.

Giải một đề toán thuộc dạng phương trình hợp tích thì bắt buộc

phải dùng phương pháp triển khai, rút gọn mới tìm được kết quả.

 

    Soạn toán là thực hiện công việc ngược lại, nghỉa là từ kết quả cho

trước, soạn ra một  hay nhiều đề toán cùng chứa kết quả đã được cho trước.

Khi từ một phương trình hợp tích tổng quát soạn ra những phương trình hợp tích cụ thể, như đề toán tốc soạn (1) trên đây chảng hạn, tuyệt đối không được triển khai và rút gọn.

 

Ví dụ về giải toán :

 

Cho  phương trình hợp tích :

 

(139x+ 249)(159x +282) – (86x+154)(257x+456) = 0

Giải  phương trình trên để được kết quả :                 – ( x2 + 5x + 6) = 0

Giải tiếp để tìm kết quả sau cùng :        x = { -2 ; -3 }

Công việc tìm kết quả như trên là do học sinh thực hiện.

Ví dụ về soạn toán :

Tìm những trị số nguyên an , bn để soạn thành 5 phương tình hợp tích

sau:

(a1x+ b1+)(a2x+ b2) – (a3x+ b3)(a4x+ b4) = 0  (1)

=>  x2 + 5x + 6 = 0

Áp dụng phương pháp chuyên biệt, Tốc Soạn Toán Học soạn thành 5

phương trình hợp tích sau :

1).-  (85x+ 41)(73x +41) – (44x+25)(141x+67) = 0              =>  x2 + 5x + 6 = 0

2).-  (13x+23)(13x+24) – (7x+13)(24x+42) = 0                   => x2 + 5x + 6 = 0

3).-  (98x+174)(94x+167)–(61x+108)(151x+269) = 0          => x2 + 5x + 6 = 0

4).-  (41x+ 18)(73x +39) – (68x+29)(44x+24) = 0        =>  x2 + 5x + 6 = 0

5).-  (45x+ 79)(33x +59) – (28x+49)(53x+95) = 0       =>  x2 + 5x + 6 = 0

Soạn thành 5 phương trinh trên là công việc do người thầy dạy toán

thực hiện.

Read More

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích
__________________________________________________

Từ phương trình hợp tích : (U1) (U2) + (U3) (U4)= 0
Biến đổi thành phương trình hơp tích sau :
(U5) (U6) + (U7) (U8) +…+ (Un-1) (Un) = 0

( Với Un là những đa thức bậc n theo x)

Thực hiện công việc trên được Tốc Soạn Toán học gọi

là nâng hạng phương trình hợp tích.

Ví dụ :

Cho phương trình hơp tích hai số hạng :

( 13x+21)(37x+55) – (20x+32)(24x+36) = 0 (1)

=> x2 +4x+3 = 0

1) Nâng hạng phương trình hợp tích (1) thành 5 phương

trình hợp tích ba số hạng :

1.a).- ( 2x+5)(9x+25) – (4x+11)(8x+20)

+ (3x+7)(5x+14) = 0
=> x2 +4x+3 = 0

1.b).- ( 7x+9)(12x+13) + (5x+6)(23x+25)

– (11x+12)(18x+22) = 0

=> x2 +4x+3 = 0

1.c).- ( 6x+9)(11x+19) + (5x+8)(21x+35)

– (10x+16)(17x+28) = 0

=> x2 +4x+3 = 0

1.d).- ( 8x+3)(19x+12) + (11x+7)(37x+21)

– (18x+9)(31x+20) = 0

=> x2 +4x+3 = 0

1.e).- ( 10x+8)(14x+15) + (4x+9)(27x+29)

– (13x+14)(19x+27) = 0

=> x2 +4x+3 = 0

2) Nâng hạng phương trình hợp tích (1) thành 5 phương

trình hợp tích bốn số hạng :

2.a).- ( 7x+3)(5x+6) – (4x+3)(8x+6)

+ (15x+13)(12x+11) – (7x+5)(26x+28)= 0

=> x2 +4x+3 = 0

2.b).- ( 9x+6)(6x+4) – (5x+3)(10x+7)

+ (3x+10)(7x+11) – (6x+10)(4x+11)= 0

=> x2 +4x+3 = 0

2.c).- ( 11x+7)(7x+6) – (6x+3)(12x+10)

+ (4x+3)(25x+21) – (8x+6)(13x+12)= 0

=> x2 +4x+3 = 0

2.d).- ( 8x+5)(4x+5) – (3x+2)(9x+8)

+ (6x+3)(11x+8) – (10x+5)(7x+6)= 0

=> x2 +4x+3 = 0

2.e ).- ( 2x+9)(5x+10) – (4x+7)(3x+12)

+ (6x+5)(4x+9) – (3x+6)(7x+8)= 0

=> x2 +4x+3 = 0

Read More

(055) Tốc SoạnToán Học soạn phương trình phân

   Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm với các giáo viên toán và các bạn yêu thích toán học về phương trình phân :

 

Dạng tổng quát : 

Cho phương trình phân :

     a1 / ( b1x + c1)  +  a2 / ( b2x + c2)  =  +  a3 / ( bx+ c) 

Trong đó :

–   an , bn , cn  là  những sô nguyên tùy ý chọn trước.

–  a, b  là những số nguyên phải tìm sao cho phương trính phân trên

có hai nghiệm số hửu tỷ phân biệt , hay nói cách khác là có biệt số delta m là

là số chính phương.   .

 

Dạng trực soạn : 

Cho phương trình phân :  3 / (3x+7)  + 5/ (9x + 4) = 2 / (ax +b)    (1)

Tìm 5 cặp số nguyên a, b để lập thành 5 phuong trình phân có

hai nghiệm số phân biệt, hay nói cách khác là có biệt số delta m là

là số chính phương.   .

Ý nghĩa sư phạm của đề toán : 

Tốc Soạn Toán Học nghiên cứu cách soạn loại phương trình phân nói trên là nhằm mục đích giúp các giáo viên dạy toán , khi đã sở hửu đươc phương pháp của Tốc Soạn Toán Học, soạn một cách hết sức dể dàng và nhanh chóng loại phương trình phân thuộc dạng thức tối giản nầy.

Vì an , bn , cn  là  những sô nguyên tùy ý chọn trước, nên  các giáo viên toán được hoàn toàn tự do chọn; rồi sau đó dùng Định thức trực soạn tính và viết ra ngay a, b để lập thành phương trình phân có biệt số delta m là số chính phương.

Giới thiệu 2 phương trình phân được soạn sẳn :

      Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu 2 phương trình phân là kết quả được soạn sẳn của phương trình thuộc dạng trực soạn trên :

 

   1) .-  3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (ax +b)      (1)   

a).-   3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (81x +70)

=>   (42x+ 47)(81x +70) – (6x+14)(9x+4) = 0

=>  3348x2 +  6597x + 3234 = 0

=>   Delta x = 210.681 =  (459)2

( Dấu cộng và trừ trước 459 không hiển thị được)

 

b).-       3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (45x +37)

=>    (42x+ 47)(45x +37) – (6x+14)(9x+4) = 0

=>  1836x2 +  3519x + 1683 = 0

=>   Delta x = 23.409 =  (153)2

( Dấu cộng và trừ trước 153 không hiển thị được)

 

c).-  …

 

Các bạn thứ soạn 3 phương trình phân còn lại theo yêu của đề toán và cho biết xem :

–   Bằng những phương pháp mà các bạn đang sở hửu các bạn tìm ra  3 cặp a, b để lập thành 3 phương trình phân còn lại có dể dàng không?

–   Thời gian tìm mổi cặp số a, b có nhanh không? Mất chừng mấy phút cho mổi cặp số a, b?

Read More

(054) Giới thiệu thêm về Tam thức bậc 2 khả hoán

Ngày 14/2/2013, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu một bài viết với nôi dung như sau :

                   Tam thức bậc 2 khả hoán

                     Tốc Soạn Toán Học  trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m.  Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là  tam thức bậc 2 khả hoán đồng căn.

 

Khả hoán đồng căn có nghỉa là khi thay đổi vị trí của các nhị  thưc cấu tử thì biệt số delta theo m (m ) vẩn là số chính phương có trị số không thay đổi.

 

tam thuc bac 2 kha hoan

tam thuc bac 2 kha hoan 2

 

Bạn có bấm vào đây để tải tập tin word

Read More

(053) Đề Toán Tốc Soạn (6)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0     (6)

(Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

*

*                   *

Tocsoantoanhoc trân trọng giới thiệu một trong vô số kết quả của đề

toán trên được soạn sẳn như sau đây:

(138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

– (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0     (6)

(Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

Read More

Page 1 of 712345...Last »