(022) PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

                        _________________________________

 

Phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2 là phương trình có dạng tổng quát

như sau :

(U1)(U2) + (U3)(U4) + (U5)(U6)  =   0

Trong đó :  Un là những nhị thức bậc nhất theo x.

Nếu sau khi rút  gọn ta được phương trình giải là phương trình bậc nhứt

hoăc là một hằng số . Ta tạm gọi đó là phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2

thoái bậc.

Về mặt lý thuyết, Tốc Soạn Toán Học có thể soạn thành PHƯƠNG TRÍNH

HỢP TÍCH k SỐ HẠNG BẬC 2n, với k và n là số nguyên dương có trị số là bao

nhiêu cũng có thể cho ra phương trình giái có 2n nghiệm số hoặc 2n+1 hệ số

hoàn toàn theo ý muốn người soạn..

Dưới đây, TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu một số phương trình hợp

tích ba số hạng bậc 2 được soạn sẳn :

 1) a.  ( 5x + 2 )( 12x + 8 ) –  (7 x + 6)( 11x + 5 ) + ( 6x + 3 )( 3x + 5 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

b.  ( 5x + 8 )(13x + 17 ) – (8x + 9)( 11x +17 ) +( 6x +9)( 4x +2 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

2) a.  ( 5x + 3 )( 6x + 8 ) –  ( x + 4)( 9x + 5 ) – ( 4x + 2 )( 5x + 1 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

b.  ( 3x + 2 )( 8x + 6 ) –  ( 5x + 3)( 19x + 15 ) – ( 8x + 5 )( 9x + 7 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

3) a.  ( 5x + 6 )( 2x + 6 ) + (13x +16)( 3x +2 ) – (12x +13 )( 4x + 5 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

b.  ( 10x + 16 )( 2x + 4 ) – ( 19x + 23)( 4x +5)+( 3x +2)(19x +27 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

 

4) a.  ( 15x + 5 )( 5x + 4 ) + (8x +3)( 3x + 2 ) – ( 14x + 11 )(7x+2 )  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

b.  ( 2x + 5 )(2x + 8 ) – (8x +12)( 6x +7) +( 9x +16)(5x +3)  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

5) a.  ( 3x + 7 )( 8x + 5 ) + (x +1)( 5x + 2 ) – ( 4x + 8 )(7x+4 )  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

b.  ( 8x + 13 )(3x + 7 ) – (14x +16)( 7x +8) +( 15x +21)(5x +2)  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

 

( Soạn ngày : 15/3/2013 )

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(021) KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

_____________________________________

 

Trong võng 47 ngày, từ 23/1 đến 11/3 năm 2013, đã có 1500 lượt ngườivào xem những bài viết Giới thiệu về Tốc Soạn Toán Học được đăng trên Diendantoanhoc.net .

 

Tốc Soạn Toán Học đạt được kết quả như thế là nhờ sự tận tình giúp đở của

Ban quản trị Diển đàn toán học và sự quan tâm theo dỏi của các bạn yêu thích toán học.

 

Tốc Soạn Toán Học xin chân thành cám ơn Ban Quản trị Diển đàn toán học

và các bạn yêu thích toán học.

Để ghi lại kết quả nói trên, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu hai phương trình hợp tích sau :.

1). Q1     =     (593x2 +1327x  + 6700)(1912x+ 5546x+ 23207)

Q2     =    (955x+ 2772x+11600)(1187x+ 2655x+ 13404)

=>  Q1   –  Q1   =  231x4 +113x3 +2013x+ 1x+ 500= 0

                                        ( 23/1   –  11/3    2013   1500 )

2). Q1 = [(604m + 403)x + 487m +505)][(2462m +1612 )x+2948m +2811]

Q2 = [(1208m +805)x+974m +1005) ][ (1231m +807)x+1474m +1411]

=>  (Q1)   –   (Q2)   = 0

=>  Delta x = (23m+1)x2 + (11m+3)x + 2013m+1500 = 0

                                        ( 23/1   –  11/3    2013   1500 )

( Soạn ngày : 11/3/2013 )

Read More

(020) Đề Toán Tốc soạn về : TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

Đề Toán Tốc soạn về :

TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

                       _______________________

 

Dạng thức tổng quát :

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m  như sau :

( a1m + b1 )x2 + ( a2m + b2 )x +  am + b

Với các số nguyên an , bn được tùy ý chọn trước.

Tìm n cặp số nguyên a , b để soạn thành n tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có  hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Dạng thức thực dụng :

 

Đề 1:

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m như sau :

(8m +3)x2 + (20m+13)x + am+b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có hai mghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Đề 2:

Cho tam thức  : (19x+73) x2 + (40m+ 2013)x + am+ b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức bậc 2

sao cho Delta x có hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

Tốc Soạn Toán Họcđề nghị các bạn yêu

thích toán học soạn thứ hai đề toán trên.

 

Chú thích :

 –  NgàyQuốc Tế Phụ Nử năm nay:  8/3/2013

–  Kỷ niệm 1973 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Trưng:

( 1973  40  2013 )

Tuy hai đề toán tốc soạn 1 và 2 trên đây chỉ cho ra những

nghiệmm’1 , m2 hửu tỷ, không cho ra được những

nghiệm m’1 , m2 nguyên theo ý muốn; nhưng nếu soạn

được những đề nầy một cách nhanh chóng ( từ 3 đến 5

phút cho một tam thức bậc 2 ) thì cũng giúp ích được

rất nhiều cho việc soạn và dạy toán.

 

( Soạn ngày : 8/3/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

 

Read More

(019) Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

                       _________________________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC Chào mừng:

103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

1973 năm Ngày Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng

Để Chào mừng 103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3( 1910 – 2013 )

1973 năm Ngày Khởi Nghỉa Hai Bà Trưng (40 –2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học các phương trình Tốc soạn sau :

        1)  Phương trình hợp tích bậc 4 cho kết quả theo ý muốn :

(53x2 +79x+135)(199x2 +55x+443)

–  (133x2 +37x+296)(79x2 +118x+202) = 0

=>  40x4 +19x3 + 73x2 + 20x + 13 = 0

                                              ( 40  1973  2013 )

2)  Phương trình hợp tích chứa tham số m với Delta x là tam thức

bậc 2 chứa tham số m có các hệ số hoàn toàn theo ý muốn người soạn :

 

Q1 = [ ( 12m + 13 )x +  10m  +   21)] [ (64m + 60 )x +  70m  + 123]

Q2 = [ ( 24m + 27 )x +  20m  +   44) ] [ (32m + 29)x +  35m  +   59]

=>  (Q1)   –   (Q2)   = 0

= >  Delta x = (8m+3)x2 + (19m+10)x + 20m+13 = 0

( 8/3  1910 – 2013 )

 

3)  Phương trình hợp tích bậc 6 đưa về phương trình thành chử

sau khi được rút gọn và giải tự :

 

Q1   =  (142x3 +40x+ 42x+ 121)(185x3 +44x+ 39x+ 208)

Q2   =  (143x3 +41x+ 43x+ 123)(184x3 +43x+ 38x+ 205)

=>  Q1   –  Q1   =  42x6 +45x+ 41x4 +25x3 +46x+ 34x+ 47= 0   (1)

= >  Q1  –  Q1   =  Qx+ Tx+ Px4   + Hx+ UxNx + Ư= 0   (2)

( Q T PHỤ NỬ )

Chú  thích : Dựa vào BẢNG GIẢI TỰ  dưới đây để từ kết quả (1)

suy ra kết quả (2)  :

 

 BẢNG GIẢI TỰ

11(A)   12(Ă)   13(Â)   14(B)   15(C)    16(D)   17(Đ)    18(Gh)

21(E)    22(Ê)   23 (F)   24(G)   25(H)   26( I )   27( J)    28(Ng)

31(K)   32(L)    33(M)  34(N)   35(O)    36(Ô)   37(Ơ)    38(Ngh)

41(P)    42(Q)   43(R)   44(S)    45 (T)   46(U)    47(Ư)   48(Ph)

51(V)   52(W)  53(X)   54(Y)    55(Z)    56(Ph)  57(Qu)  58(Tr)

 

Soạn ngày :  6/3/2013

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(018) Chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Tốc Soạn Toán Học chào mừng

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

                      ___________________________________

 

 

Chào mừng 58 năm

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM ( 27/2/1955 – 27/2/2013),

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

học một số HỢP TÍCH và PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH sau :

 

1) Hợp tích :

 

(745196)(350490) – (656761)(394707)  = 1955 58 2013

 

2) Phương trình hợp tích :

 

(12651x+6327)(7302x+4887)  –  (12649x+6324)(7303x+4889) = 0

=> 1955x2  + 58x + 2013 = 0

 

( 882x2 + 763x+339 )( 1817x2 + 1581x+794)

– ( 909x2 + 790x+413 )( 1763x2 + 1527x+647)  = 0

=>     27x4 + 2x2 +1955= 0

 

( 15512x2 + 16299x+8274 )( 7621x2 + 7994x+4007)

– ( 15514x2 + 16311x+8315 )( 7620x2 + 7988x+3987)  = 0

=>    272x4 + 1955x3 + 58x2 + 272x +2013 = 0

 

( Soạn ngày :26/2/2013 )

 

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(016) Phương trình hợp tích bậc 4

Vừa rồi , ngày 20/2/2013, TỐC SOẠN TOÁN HỌC đà giới thiệu một số
Phương trình hợp tích bậc 2.
Nay, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm một số Phương trình hợp tích
bậc 4, để giúp các bạn yêu thích toán học hiểu rỏ hơn về khả năng soạn các loại toán khó soạn của Tốc Soạn Toàn Học :

Phương trinh hợp tích bậc 4

 

Xem online và tải về file word tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGZDk2MmtwOVp6UEE/edit?usp=sharing

Read More

(015) TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm

TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm :

Phương trình Hợp tích bậc 2

                           _______________

 

Sau khi triển khai, rút gọn một phương trình hợp tích, một tam thức bậc2 chứa tham sốm hoặc hóa đồng mẩu số, triển khai, rút gọn một phương trình phân ta sẽ có một kết quả rút gọn là một phương trình bậc n ( theo x hay theo m ) . Tốc Soạn Toán Học gọi kết quả rút gọn đó là PHƯƠNG TRÌNH GIẢI.

Dưới đây Tốc Soạn Toán Học trân trong giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích mà  PHƯƠNG TRÌNH GIÀI có thể phân tích thành tích của 2 nhị thức bậc nhứt:

 

1)  a. (11x+ 1567)(31x +4809) – (20x+3076)(17x+2448) = 0

=> x2+224x +5655 = 0   => (x+195)(x+29) = 0

 

b. (14x+ 2029)(28x +4347) – (23x+3372)(17x+2614) = 0

=> x2+224x +5655 = 0   => (x+195)(x+29) = 0

 

c. (73x+ 11308)(82x +12362) – (45x+6961)(133x+20081) = 0

=> x2+224x +5655 = 0   => (x+195)(x+29) = 0

2)  a. (36x+20)(110x+88) – (53x+35)(74x+49) = 0

=> 38x2+181x +45 = 0   => (19x+5)(2x+9) = 0

 

b. (36x+39)(216x+177) – (53x+54)(146x+127) = 0

=> 38x2+181x +45 = 0   => (19x+5)(2x+9) = 0

 

c.  (184x+137)(125x+75) – (89x+55)(258x+186) = 0

=> 38x2+181x +45 = 0   => (19x+5)(2x+9) = 0

 *19/5 , 2/9 là ngày sinh và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

        Tốc Soạn Toán Học sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều dạng phươngtrình hợp tích , tam thức bậc 2 chứa tham số m, phương trình phân,…thuộc bậc 2, bậc 4, bậc 6,…(đủ bậc hoặc thoái bậc) cho ra kết quả theo ý muốn người soạn, để các bạn hiểu thêm về khả năng soạn các loại toán khó soạn của Tốc Soạn Toán học.

Read More

(014)TỐC SOẠN TOÁN HỌC LƯU Ý CÁC BẠN

     Tốc Soạn Toán Học xin lưu ý các bạn là : Tất cả các đề toán tốc soạn

đều là đề mở ,  không phải chỉ cho ra một kết quả mà là vô số kết quả.

      Tại sao?

      Tại vì mổi phương trình hoặc tam thức dù ở bậc mấy được giới thiệu nơi đây đều được soạn từ một họ phương trình hay một họ tam thức, mà từ một họ phương trình hay họ tam thức cũng đã giúp cho chúng ta soạn ra vô số phương trinh hay tam thức theo đúng ý muốn của chúng ta.

       Kỳ diệu thay! Trong Tốc Soạn Toán Học nói riêng và trong Toán Học nói chung, khi đà tìm được một họ thì không phải duy nhứt chí có một họ đó mà còn vô

vô số họ khác nữa.  Số lượng họ của con người thì hửu hạn nhưng số lượng họ của toán học thì vô hạn!

       Khi đã tìm được phương pháp, tìm được chìa khòa để soạn một loại toán khó soạn nào đó thì chúng ta không còn sợ gì nữa, chúng ta có thể soạn  loại toán khó soạn đó dể như trở bàn tay!

       Tốc Soạn Toán Học rất mong đuọc các bạn quan  tăm và yêu thích toán học cho nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp về những  đề toán tốc soạn đã, đang và sẽ được giói thiệu trên mạng.

       Tốc Soạn Toán Học rất cần các bạn có ý kiến về những vấn đề sau :

        –   Tốc soạn Toán học có đem lại lợi ích gì cho việc soạn và dạy toán ở một số lớp thuộc bậc trung học không?

        –   Những  đề toán tốc soạn, những dạng phương trình, những dạng tam

 thức,  … được Tốc soạn Toán học giới thiệu thuộc những loại toán khó soạn hay dể soạn?

       –    Bằng những phương pháp mà các bạn đang sở hửu, các bạn có soạn đuọc những đế toán tốc soạn một cách dể dàng hay không? Nếu soạn được thì thời gian soạn lâu hay mau?

       –    Các bạn có thích Tốc Soan Toán Học hay không? Các bạn có cấn Tốc Soạn Toán Học cho công bố thử một vài phương pháp soan toán mà Tốc Soạn Toán Học tìm được hay không?

      – …

       Tôc Soạn Toán Học rất mong được các bạn cho càng nhiều nhận xét, đóng góp càng tốt!

        Mong lắm thay!

                                                                                                      

                                                                                                              ( Ngày 16/2/2013 )

Read More

(013) Tam thức bậc 2 khả hoán

Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m. Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là tam thức bậc 2 khả hoán đồng căn.
Khả hoán đồng căn có nghỉa là khi thay đổi vị trí của các nhị thưc cấu tử thì biệt số delta theo m ( m ) vẩn là số chính phương có trị số không thay đổi……

Tam thức bậc 2 khả hoán

 

Tải file word tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGVV9PQU80TFlTZDg/edit?usp=sharing

Read More

(012) Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

TỐC SOẠN TOÁN HOC – VÕ VĂN LỄ
Tặng Hợp tích thành chữ
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
    _____________

Tốc Soạn Toán Học tạm gọi hợp tích thành chữ
là những hợp tích (được cấu tạo bởi chữ và chữ
số) mà sau khi triển khai, rút gọn có thể đặt thành
thừa số chung và sắp xếp kết quả thành những
chữ có ý nghỉa.

Mừng Xuân Quí Tỵ , Tốc Soạn Toán Học trân
trong tặng các bạn yêu thích toán học hai hợp
tích thành chữ sau đây :

1)  P = (10Y+2Q+20T+13U)(44Y+10Q+82T+54U)
Q = (21Y+4Q+41T+26U)(21Y+5Q+40T+27U)
=> P – Q = – (Q+U+Y)(T+Y)

2)  P = (10Y+2Q+20T+13U)(168Y+36Q+324T+212U)
Q = (41Y+9Q+80T+53U)(41Y+8Q+81T+52U)
=> P – Q = – (Q+U+Y)(T+Y)

(Các bạn có thể soạn thêm các hợp tích khác)

  Chú ý : Ngày 10/2/2013 tương ứng với
Ngày Mùng 1 Tết Quý Tỵ

(Soạn ngày : 9/2/2013)

TốcSoanToanhoc.com
Diendantoanhoc.net/TocSoanToanHoc
Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

Page 5 of 7« First...34567