Bài mới

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9 Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau : Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành…

(109) Tam thức bậc 2 có Delta m chứa mốc lịch sử Tốc Soạn Toán Học giới thiệu một số tam thức bậc 2 có Delta m ( Dm ) chứa các móc lịch sử quan trọng như sau : (1). (2505m + 4470)x2 + (5014m + 8947)x + 2510m + 4479 =>  Dx = –…

(108) Đổi dấu Delta m của tam thức bậc 2 chứa tham số m Trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn như sau : (1).   (8m + 13)x2 +…

(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m Vừa rồi, trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn. Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học…

(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m Trong bài giới thiệu liền trước, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu đề toán sau : Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau : (a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3 => Dm =  – 16  =…