Bài mới

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau :

Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (2x+9)(19x+45) – (U1) (U2) + (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2). (2x+9)(20x+14) – (U5) (U6) + (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

Nay, trong khi chờ đợi các bạn yêu thích toan học soạn thử  đề toán trên, Tốc soạn toán học xin giới thiệu một số kết quả được soạn sẳn sau đây :

1.1a). (120x+44)(243x+150) – (122x+95)(239x +49)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

*1.1b). (240x+114)(241x+127) – (121x+83)(478x +151)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1c). (119x+31)(238x+85) – (120x+69)(236x +10)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1d). (182x+535)(367x+1057) – (184x+566)(363x +990)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

 

1.1e). (147x+449)(297x+924) – (149x+491)(293x +841)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0   _______________

1.2a). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2b). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  01

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2c). (11x+22)(19x+57) – (13x+39)(16x +32)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2d). (4x+12)(9x+32) – (5x+18)(7x +21)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2e). (11x+15)(19x+22) – (13x+18)(16x +18)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

______________

1.3a). (3x+8)(11x+32) – (4x+12)(8x +21)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3b). (11x+37)(19x+66) – (13x+46)(16x +53)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3c). (19x+47)(32x+84) – (21x+52)(29x +76)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3d). (5x+10)(17x+48) – (6x+17)(14x +28)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3e). (7x+26)(15x+58) – (8x+32)(13x +47)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

______________

2.1a). (150x+405)(303x+832) – (152x+446)(299x +751)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1b). (148x+437)(300x+1032) – (149x+494)(298x + 917)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1c). (128x+241)(256x+508) – (129x+282)(254x + 427)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1d). (141x+254)(282x+573) – (142x+308)(283x + 466)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1e). (128x+241)(259x+550) – (130x+296)(255x + 441)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

_________________

2.2a). (14x+12)(29x+23) – (15x+15)(27x + 18)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2b). (29x+33)(46x+60) – (31x+42)(43x + 47)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2c). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2d). (39x+37)(61x+38) – (41x+30)(58x + 34)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2e). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

______________

2.3a). (29x+18)(29x+17) – (15x+11)(56x + 27)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3b). (31x+17)(49x+29) – (33x+22)(46x + 22)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3c). (18x+23)(37x+45) – (19x+27)(35x + 38)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3d). (16x+12)(33x+34) – (17x+19)(31x + 21)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3e). (17x+15)(53x+45) – (18x+18)(50x + 37)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

Những kết quả trên đươc soạn từ đề toán tốc soạn sau :

Hãy tìm những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (U1) (U2) – (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2).  (U5) (U6) – (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

_________________

Soạn ngày : 1/9/2014

Mời các bạn xem thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-12

 Đọc lại File word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/cf7daht1tbaepr2/%28112%29%20Chao%20mung%20Quoc%20khanh%202.9.doc?dl=0

 

 

 

(111) Dùng phương pháp hiệp hệ để
biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2 (tiếp theo)

Nếu U, V, W là nhị thức bậc nhát theo m, chúng ta có tam thức bậc 2 chứa tham số m

sau đây :

Ux2 + Vx + W (1)

Và, khi dùng một phuong pháp đặc biệt để chọn U, V, W sao cho tam thức bậc 2 chứa

tham số m trên đây có thêm đặc tính hiệp hệ biến đổi Delta m, tam thức bậc 2 trên có thể

viết thành :

Ux2 + Vx + W => Dm = 16(0) = 0

Cho hiệp hệ nU lần thì được :

Ux2 + Vx + W + nU => Dm = 16n

(Với n là một số nguyên bất kỳ, tùy ý chọn )

Trong bài (110), chúng tôi đã cho n=1, và thực hiện việc hiệp hệ đối với tam thứ bậc

2 chứa tham số m sau :

A111goc 2

Sau khi cộng U vào W ( tức là cộng 11m + 14 vào 240m + 306 ) liên tiếp 5 lần thì được 5

tam thức bậc 2 chứa tham số m có Deelta m dương như sau :

A110.1Trong bài (111) nầy, chúng tôi cho n= -1, và lại thực hiện việc hiệp hệ đối với tam

thứ bậc 2 chứa tham số m sau :

A111goc 2

Sau khi trừ U vào W , tức là trừ (11m + 14) vào 240m + 306, liên tiếp 5 lần thì được 5 tam

thức bậc 2 chứa tham số m có Deelta m âm như sau :

A111

 

____________________

Soạn ngày : 31/8/2014

Xem lại File word, nế cần :

https://www.dropbox.com/s/g26m1xb2piuinry/%28111%29%20Dung%20phuong%20phap%20hiep%20he%20de%20bien%20doii%20Delta%20m%20trong%20tam%20thuc%20bac%202.doc?dl=0

 

 

(110) Dùng phương pháp hiệp hệ để

biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2

Khi nghiên cứu những phương pháp soạn những loại toán khó soạn, Tốc

Soạn Toán Học thường thực hiện hai công việc sau :

–  Nghiên cứu những phương pháp soạn toán

–  Nghiên cứu những phương pháp biến đổi các kết quả soạn được

     Nghiên cứu những phương pháp soạn toán là tìm ra những phương

pháp soạn  những loại toán khó soạn thế nào để đạt được kết quả vừa thật

nhanh chóng vừa hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Nghiên cứu những phương pháp biến đổi các kết quả soạn được

tìm ra những phương pháp biến đổi những kết quả đó thành nhiều kết quả mới

gióng như trước, hoặc có kết quả biến thiên theo ý muốn người soạn toán.

Nhằm mục đích giúp cho các bạn yêu thích toán học thấy được những

phương pháp soạn toán độc đáo và hấp dẩn của Tốc Soạn Toán Học, chúng

tôi xin giới thiệu phương pháp sau :

                                           Phương pháp hiệp hệ

       Khi u, v, w là nhị thức bậc nhất theo m đươc soạn bằng một phương pháp riêng có của Tốc Soạn Toán học, ta có tam thức bậc 2 chứa thamsố m như sau :

                                 Ux+ Vx + W

Trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu phương pháp cộng nU vào W :

                               Ux+ Vx + W + nU

Tốc Soạn Toán Hoc tạm gọi phương pháp trên là phương pháp hiệp hệ.

Trong tam thức bậc 2 chứa tham số m đươc soạn bằng một trong những phương pháp riêng có của Tốc Soạn Toán học, còn có những hình thức hợp hệ khác nữa như là : nV+U, nW+U, nW+V,…

       Ví dụ :

      Cho tam thức bậc 2 chứa tham số m :

(11m + 14)x+ (106m + 135)x + 240m + 306

=> x =  676m2 + 1716m + 1089 = 0

=> m =  0

Chọ n =1 và dùng phương pháp hiệp hệ (cộng U vào W ) 5 lần liên tục thì được kết quả như sau :

A110.1      Thực hiện tương tự như trên, các bạn có thể soạn thành nhiều tam thức bâc

2 chứa tham số m khác nữa.

Các bạn hãy thực hiện thử xem nào !

__________________

Soạn ngày : 29/8/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-12#entry521785

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/klce8ewn1ofe6jb/%28110%29%20Dung%20phuong%20phap%20hiep%20he%20de%20bien%20doi%20Delta%20m%20trong%20tam%20thuc%20bac%202.doc?dl=0

 

 

(109) Tam thức bậc 2 có Delta m chứa mốc lịch sử Tốc Soạn Toán Học giới thiệu một số tam thức bậc 2 có Delta m ( Dm ) chứa các móc lịch sử quan trọng như sau : (1). (2505m + 4470)x2 + (5014m + 8947)x + 2510m + 4479 =>  Dx = – 10004m2 – 37864m – 35711 = 0 => Dm = 4671120 = 16(2 9 1945) (2/9/1945 : Ngày Chử tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn đôc lập 2/9/1945) (2). (3733m + 4600)x2 + (7470m + 9205)x + 3738m + 4606 => Dx = – 14916m2 – 33292m – 18375 = 0 => Dm = 12031264 = 16(7 5 1954) (7/5/1954: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu) : (3). (20190m + 24675)x2 + (40383m + 49354)x + 20194m + 24680 => Dx = – 80751m2 – 179436m – 98684= 0 => D’m = 321951360 = 16(20 12 1960) (20/12/1960 : Ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam) (4). (892m + 1611)x2 + (1786m + 3225)x + 895m + 1616 => Dx = – 3564m2 – 13568m – 12879 = 0 => Dm = 487600 = 16(30 4 75) (5). (7420m + 13095)x2 + (14846m + 26201)x + 7427m + 13108 => Dx = – 29644m2 – 111608m – 104639 = 0 => D’m = 48671600 = 16(30 4 1975) (30/4/1975 : Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam) ___________________ Soạn ngày : 178/2014 Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần : https://www.dropbox.com/s/0rtkoaiwsg4ex9u/%28109%29%20Tam%20thuc%20bac%202%20c%C3%B3%20Delta%20m%20chua%20moc%20lich%20su.doc Mời các bạn dọc thêm :  http://tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry520004

(108) Đổi dấu Delta m của tam thức bậc 2 chứa tham số m Trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn như sau : (1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75 =>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0 =>  Dm =  – 16  = 16(– 1)  (2).   (2m + 3)x+ (15m + 21)x + 16m + 22 =>  Dx =  97m2 + 262m + 177 = 0 =>  Dm =  – 32  = 16(– 2)  (3).   (7m + 9)x+ (65m + 83)x + 69m + 88 =>  Dx =  2293m2 + 5842m + 3721 = 0 =>  Dm =  – 48  = 16(– 3)  (4).   (5m + 6)x+ (45m + 53x + 46m + 54 =>  Dx =  1105m2 + 2586m + 1513 = 0 =>  Dm =  – 64  = 16(– 4)   (5).   (3m + 4)x+ (33m + 42)x + 34m + 43 =>  Dx =  681m2 + 1712m + 1076 = 0 =>  Dm =  – 80  = 16(– 5)  (6).   (5m + 8)x+ (71m + 115)x + 74m + 120 =>  Dx =  3561m2 + 11562m + 9385 = 0 =>  Dm =  – 96 = 16(– 6)  (7).   (3m + 5)x+ (25m + 39)x + 24m + 37 =>  Dx =  337m2 + 1026m + 781 = 0 =>  Dm =  – 112 = 16(– 7)  (8).   (26m + 40)x+ (79m + 122)x + 56m + 87 =>  Dx =  417m2 + 1268m + 964 = 0 =>  Dm =  – 128 = 16(– 8) (9).   (m + 2)x+ (33m + 56)x + 35m + 59 =>  Dx =  949m2 + 3180m + 2664 = 0 =>  Dm =  – 144 = 16(– 9)  (10).   (4m + 7)x+ (67m + 120)x + 68m + 122 =>  Dx =  3401m2 + 12224m + 10984 = 0 =>  Dm =  – 160 = 16(– 10) Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m. Nay, Tốc Soạn Toán Học dùng 1 trong 3 phương pháp tự tìm được để dổi dấu Delta m của 10 tam thức bậc 2 trên thành 10 tam thức bậc 2 mới như sau : _  (1’).   (2m + 3)x+ (11m + 16)x + 7m + 8 =>  Dx =  65m2 + 204m + 160 = 0 =>  Dm =  16  = 16(1)  (2’).   (5m + 9)x+ (17m + 32)x + 12m + 25 =>  Dx =  49m2 + 156m + 124 = 0 =>  Dm =  32  = 16(2)  (3’).   (5m + 7)x+ (13m + 18)x + 21m + 29 =>  Dx =  – 251m2 –  700m –  488 = 0 =>  Dm =  48  = 16(3)  (4’).   (10m + 14)x+ (58m + 81)x + 50m + 69 =>  Dx =  1364m2 + 3836m + 2697 = 0 =>  Dm =  64  = 16(4)   (5’).   (5m + 7)x+ (18m + 25)x + 17m + 23 =>  Dx =  – 16m2 –  36m –  19 = 0 =>  Dm =  80  = 16(5)  (6’).   (2m + 4)x+ (17m + 29)x + 20m + 33 =>  Dx =  129m2 + 402m + 313 = 0 =>  Dm =  96 = 16(6)  (7’).   (7m + 11)x+ (26m + 41)x + 4m + 7 =>  Dx =  564m2 + 1760m + 1373 = 0 =>  Dm =  112 = 16(7)  (8’).   (7m + 5)x+ (25m + 18)x + 68m + 49 =>  Dx =  – 1279m2 – 1832m – 656 = 0 =>  Dm =  128 = 16(8) (9’).   (11m + 8)x+ (29m + 21)x + 87m + 63 =>  Dx =  – 2987m2 – 4338m – 1575 = 0 =>  Dm =  144 = 16(9)  (10’).   (m + 4)x+ (4m + 17)x + 10m + 44 =>  Dx =  – 24m2 – 200m – 415 = 0 =>  Dm =  160 = 16(10) ———— *20 tam thức bậc 2 vừa được giới thiệu trên đây cho thấy Delta m là bội số của số 16. Tốc Soạn Toán Học cố gắng tìm ra kết quả khác hơn, nhưng đã 38 năm qua vẫn không tìm được ! Mình làm thế là do óc tò mò, ham hiểu biết, thích khám phá,… Các bạn đừng cười mình nhé ! _____________ Soạn ngày : 8/8/2014  Mời các bạn đọc thêm http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry516627  Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần : https://www.dropbox.com/s/zxxwd5mezm6efin/%28108%29%20Doi%20dau%20Delta%20m%20cua%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m

Vừa rồi, trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn

Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn.

Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu lại một tam thứ bậc2 soạn sẳn đã được

giới thiệu kỳ trước, đó là :

 (1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75

=>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

Áp dụng một trong ba phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học biên đổi tam

thức bậc 2 trên thành 10 tam tam thức bậc 2 như sau đây :

(1.1).   (3m + 7)x+ (14m + 33)x + 13m + 31

=>  Dx =  40m2 + 188m + 221 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.2). (3m + 5)x+ (16m + 27)x + 17m + 29

=>  Dx =  52m2 + 176m + 149 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.3). (2m + 9)x+ (9m + 40)x + 8m + 35

=>  Dx =  17m2 + 152m + 340 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.4). (3m + 13)x+ (14m + 61)x + 13m + 57

=>  Dx =  40m2 + 348m + 757 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.5). (4m + 9)x+ (27m + 61)x + 41m + 93

=>  Dx =  73m2 + 330m + 373 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.6). (3m + 10)x+ (11m + 36)x + 9m + 29

=>  Dx =  13m2 + 84m + 136 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.7). (5m + 9)x+ (34m + 61)x + 52m + 93

=>  Dx =  116m2 + 416m + 373 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.8). (4m + 13)x+ (19m + 62)x + 18m + 59

=>  Dx =  73m2 + 476m + 776 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.9). (5m + 17)x+ (19m + 65)x + 16m + 55

=>  Dx =  41m2 + 282m + 485 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.10). (17m + 5)x+ (71m + 21)x + 64m + 19

=>  Dx =  689m2 + 410m + 61 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

______________

Soạn ngày : 4/8/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

 https://www.dropbox.com/s/zgykhh8dkhn3fa1/%28107%29%20Bien%20doi%20mot%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m

Trong bài giới thiệu liền trước, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu đề

toán sau :

Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau :

(a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3

=> Dm =  – 16  = 16(– 1)   (1)

=> Dm =  – 16  = 16(– 2)   (2)

=> Dm =  – 16  = 16(– 3)  (3)

=> Dm =  – 16  = 16(– 4)  (4)

=> Dm =  – 16  = 16(– 5)  (5)

=> Dm =  – 16  = 16(– 6)  (6)

=> Dm =  – 16  = 16(– 7)  (7)

=> Dm =  – 16  = 16(– 8)  (8)

=> Dm =  – 16  = 16(– 9)  (9)

=> Dm =  – 16  = 16(– 10)  (10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

______________

Có bạn hỏi : Sao mình soạn thử tam thức bậc 2  số 1 (Dm =  – 16) mà làm hoài

không ra, không thể nào tìm được 4 số nguyên an , bđể soạn thành  một tam thức thỏa

mản yêu cầu của đề bài. Thầy có chắc thầy soạn được nó không ?

Trả lời :  Soạn được chứ !

Những tam thức được soạn sẳn sau đây sẽ thay cho ví dụ và chứng minh cho

câu trả lời trên :

(1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75

=>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

 (2).   (2m + 3)x+ (15m + 21)x + 16m + 22

=>  Dx =  97m2 + 262m + 177 = 0

=>  Dm =  – 32  = 16(– 2)

 (3).   (7m + 9)x+ (65m + 83)x + 69m + 88

=>  Dx =  2293m2 + 5842m + 3721 = 0

=>  Dm =  – 48  = 16(– 3)

 (4).   (5m + 6)x+ (45m + 53x + 46m + 54

=>  Dx =  1105m2 + 2586m + 1513 = 0

=>  Dm =  – 64  = 16(– 4) 

 (5).   (3m + 4)x+ (33m + 42)x + 34m + 43

=>  Dx =  681m2 + 1712m + 1076 = 0

=>  Dm =  – 80  = 16(– 5)

 (6).   (5m + 8)x+ (71m + 115)x + 74m + 120

=>  Dx =  3561m2 + 11562m + 9385 = 0

=>  Dm =  – 96 = 16(– 6)

 (7).   (3m + 5)x+ (25m + 39)x + 24m + 37

=>  Dx =  337m2 + 1026m + 781 = 0

=>  Dm =  – 112 = 16(– 7)

 (8).   (26m + 40)x+ (79m + 122)x + 56m + 87

=>  Dx =  417m2 + 1268m + 964 = 0

=>  Dm =  – 128 = 16(– 8)

(9).   (m + 2)x+ (33m + 56)x + 35m + 59

=>  Dx =  949m2 + 3180m + 2664 = 0

=>  Dm =  – 144 = 16(– 9)

 (10).   (4m + 7)x+ (67m + 120)x + 68m + 122

=>  Dx =  3401m2 + 12224m + 10984 = 0

=>  Dm =  – 160 = 16(– 10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

_________________

Soạn ngày : 31/7/2014

 Mời các bạn đọc thêm

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry516627

 Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/uqnq4qy4he17a7e/%28106%29%20Vi%20du%20ve%20soan%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

 

 

(105) Đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 chứa tham số m

Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau :

(a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3

=> Dm =  – 16  = 16(– 1)   (1)

=> Dm =  – 32  = 16(– 2)   (2)

=> Dm =  – 48  = 16(– 3)  (3)

=> Dm =  – 64  = 16(– 4)  (4)

=> Dm =  – 80  = 16(– 5)  (5)

=> Dm =  – 96  = 16(– 6)  (6)

=> Dm =  – 112  = 16(– 7)  (7)

=> Dm =  – 128  = 16(– 8)  (8)

=> Dm =  – 144  = 16(– 9)  (9)

=> Dm =  – 160  = 16(– 10)  (10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

_________________

Soạn ngày : 30/7/2014

Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/dfpu7w8ejlybmey/%28105%29%20De%20toan%20toc%20soan%20ve%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

 

 

 

(105) Đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 chứa tham số m

Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau :

(a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3  => Dm =  – 16  = 16(– 1)   (1)

=> Dm =  – 16  = 16(– 2)   (2)

=> Dm =  – 16  = 16(– 3)  (3)

=> Dm =  – 16  = 16(– 4)  (4)

=> Dm =  – 16  = 16(– 5)  (5)

=> Dm =  – 16  = 16(– 6)  (6)

=> Dm =  – 16  = 16(– 7)  (7)

=> Dm =  – 16  = 16(– 8)  (8)

=> Dm =  – 16  = 16(– 9)  (9)

=> Dm =  – 16  = 16(– 10)  (10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

_________________

Soạn ngày : 30/7/2014

Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/dfpu7w8ejlybmey/%28105%29%20De%20toan%20toc%20soan%20ve%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc