(024) Chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM

Chào mừng 82 năm Ngày thành lập

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

               _____________________ 

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các

bạn yêu thích toán học một số hợp tích và tam thức

bậc 2 có tham số m sau đây :

1) Hợp tích :

a). (175563)(219274) – (131613)(307175) =

1931 82 2013

b). (245388343)(142783633)

– (194085989) (194085988) =

26 3 1931  82  26 3 2013

c). (684862674) (725041600)

– (530955611)(930251017)  =

26 3 1931  82  26 3 2013

2)Tam thức bậc 2 có tham số m:

 a.1). (99m+83)x2 + (316m+280)x + (256m+241)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

a.2). (191m+292)x2 + (650m+982)x + (555m+827)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

b). (145m+276)x2 + (404m+738)x + (278m+493)

=> Delta x =   1976m2 +3452m +372 = 0

=    4(494m2 +863m +93) = 0

4(26m+3)(19m+31) = 0

( 26 3 1931 )

c). (84m –1)x2 + (272m+10)x + (214m+14)

=> Delta x =   2080m2 +1592m +156 = 0

=    4(520m2 +398m +39) = 0

4(26m+3)(20m+13) = 0

( 26 3 2013 )

 

( Soạn ngày : 24/3/2013 ) 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(023) PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

( Với phương trình giải : ax2 + c = 0 )

__________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC  giới thiệu thêm một số phương trình hợp

tích được soạn sẳn để các bạn yêu thích toán học, nếu cần, có thể tùy

nghi sử dụng :

 

1)  a. (40x+ 122)(25x +66) – (27x+83)(37x+97) = 0             =>  x2 + 1 = 0

b. (196x+ 573)(52x +149) – (79x+232)(129x+368) = 0  =>  x2 + 1 = 0

2)  a. (107x+257)(107x+305) – (212x+509)(54x+154) = 0  => x2 – 1 = 0

b.(191x+829)(171x+731)–(115x+500)(284x+1212) = 0 => x2 – 1 = 0

3)  a. (81x+ 150)(41x +112) – (83x+227)(40x+74) = 0        =>  x2 + 2 = 0

b. (33x+ 88)(67x +232) – (34x+118)(65x+173) = 0       =>  x2 + 2 = 0

4)  a. (49x+ 184)(24x +97) – (47x+175)(25x+102) = 0    =>  x2 – 2 = 0

b. (29x+ 80)(59x +208) – (30x+106)(57x+157) = 0    =>  x2  – 2 = 0

5)  a. (41x+ 111)(164x +373) – (81x+184)(83x+225) = 0 =>  x2 + 3 = 0

b. (13x+ 37)(27x +84) – (14x+45)(25x+69) = 0             =>  x2 + 3 = 0

6)  a. (47x+ 162)(24x +98) – (49x+201)(23x+79) = 0      =>  x2 – 3 = 0

b. (29x+ 81)(59x +210) – (30x+107)(57x+159) = 0    =>  x2  –3 = 0

7)  a. (27x+ 62)(13x +32) – (25x+55)(14x+36) = 0  =>  x2 + 4 = 0

b. (27x+ 47)(14x +20) – (29x+52)(13x+18) = 0   =>  x2 + 4 = 0

8)  a. (29x+ 92)(14x +37) – (27x+71)(15x+48) = 0   =>  x2 – 4 = 0

b. (9x+ 22)(19x +52) – (10x+28)(17x+41) = 0    =>  x2  –4 = 0

9)  a. (32x+ 54)(23x +50) – (35x+77)(21x+35) = 0    =>  x2 + 5 = 0

b. (11x+ 19)(47x +104) – (12x+27)(43x+73) = 0  =>  x2 + 5 = 0

10)  a. (27x+ 55)(13x +29) – (25x+50)(14x+32) = 0  =>  x2 – 5 = 0

b. (10x+ 21)(21x +55) – (11x+29)(19x+40) = 0  =>  x2  –5= 0

 

11)  a. (31x+ 48)(11x +22) – (34x+70)(10x+15) = 0      =>  x2 + 6 = 0

b. (21x+ 43)(21x +42) – (11x+24)(40x+75) = 0      =>  x2 + 6 = 0

12)  a. (21x+ 67)(10x +30) – (19x+56)(11x+36) = 0        =>  x2 – 6 = 0

b. (32x+ 103)(39x +116) – (29x+86)(43x+139) = 0  =>  x2  –6 = 0

 

13)  a. (33x+ 17)(17x +23) – (35x+48)(16x+8) = 0     =>  x2 + 7 = 0

b. (16x+ 32)(33x +56) – (17x+35)(31x+51) = 0   =>  x2 + 7 = 0

14)  a. (9x+ 25)(19x +58) – (10x+31)(17x+47) = 0      =>  x2 – 7 = 0

b. (23x+ 79)(11x +35) – (21x+66)(12x+42) = 0    =>  x2  –7 = 0

 

15)  a. (27x+ 42)(55x +62) – (28x+44)(53x+59) = 0   =>  x2 + 8 = 0

b. (13x+ 22)(27x +39) – (14x+25)(25x+34) = 0   =>  x2 + 8 = 0

16)  a. (14x+ 48)(25x +73) – (13x+38)(27x+92) = 0  =>  x2 – 8 = 0

b. (10x+ 33)(21x +70) – (11x+38)(19x+61) = 0  =>  x2  –8 = 0

 

17)  a. (23x+ 27)(32x +37) – (21x+22)(35x+45) = 0  =>  x2 + 9 = 0

b. (23x+ 47)(11x +19) – (21x+34)(12x+26) = 0   =>  x2 + 9 = 0

18)  a. (10x+ 30)(21x +70) – (11x+37)(19x+57) = 0    =>  x2 – 9 = 0

b. (23x+ 61)(17x +51)  – (26x+78)(15x+40) = 0   =>  x2 – 9 = 0

 

19)  a. (19x+ 25)(31x +58) – (21x+40)(28x+36) = 0   =>  x2 + 10= 0

b. (13x+ 30)(27x +61) – (14x+35)(25x+52) = 0   =>  x2 + 10 = 0

20)  a. (12x+ 30)(25x +53) – (13x+32)(23x+50) = 0       =>  x2 – 10 = 0

b. (12x+ 37)(38x +110) – (13x+40)(35x+102) = 0   =>  x2 –10 = 0

 

(Soạn ngày : 18/3/2013)

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

 

Read More

(022) PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

                        _________________________________

 

Phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2 là phương trình có dạng tổng quát

như sau :

(U1)(U2) + (U3)(U4) + (U5)(U6)  =   0

Trong đó :  Un là những nhị thức bậc nhất theo x.

Nếu sau khi rút  gọn ta được phương trình giải là phương trình bậc nhứt

hoăc là một hằng số . Ta tạm gọi đó là phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2

thoái bậc.

Về mặt lý thuyết, Tốc Soạn Toán Học có thể soạn thành PHƯƠNG TRÍNH

HỢP TÍCH k SỐ HẠNG BẬC 2n, với k và n là số nguyên dương có trị số là bao

nhiêu cũng có thể cho ra phương trình giái có 2n nghiệm số hoặc 2n+1 hệ số

hoàn toàn theo ý muốn người soạn..

Dưới đây, TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu một số phương trình hợp

tích ba số hạng bậc 2 được soạn sẳn :

 1) a.  ( 5x + 2 )( 12x + 8 ) –  (7 x + 6)( 11x + 5 ) + ( 6x + 3 )( 3x + 5 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

b.  ( 5x + 8 )(13x + 17 ) – (8x + 9)( 11x +17 ) +( 6x +9)( 4x +2 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

2) a.  ( 5x + 3 )( 6x + 8 ) –  ( x + 4)( 9x + 5 ) – ( 4x + 2 )( 5x + 1 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

b.  ( 3x + 2 )( 8x + 6 ) –  ( 5x + 3)( 19x + 15 ) – ( 8x + 5 )( 9x + 7 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

3) a.  ( 5x + 6 )( 2x + 6 ) + (13x +16)( 3x +2 ) – (12x +13 )( 4x + 5 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

b.  ( 10x + 16 )( 2x + 4 ) – ( 19x + 23)( 4x +5)+( 3x +2)(19x +27 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

 

4) a.  ( 15x + 5 )( 5x + 4 ) + (8x +3)( 3x + 2 ) – ( 14x + 11 )(7x+2 )  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

b.  ( 2x + 5 )(2x + 8 ) – (8x +12)( 6x +7) +( 9x +16)(5x +3)  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

5) a.  ( 3x + 7 )( 8x + 5 ) + (x +1)( 5x + 2 ) – ( 4x + 8 )(7x+4 )  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

b.  ( 8x + 13 )(3x + 7 ) – (14x +16)( 7x +8) +( 15x +21)(5x +2)  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

 

( Soạn ngày : 15/3/2013 )

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(021) KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

_____________________________________

 

Trong võng 47 ngày, từ 23/1 đến 11/3 năm 2013, đã có 1500 lượt ngườivào xem những bài viết Giới thiệu về Tốc Soạn Toán Học được đăng trên Diendantoanhoc.net .

 

Tốc Soạn Toán Học đạt được kết quả như thế là nhờ sự tận tình giúp đở của

Ban quản trị Diển đàn toán học và sự quan tâm theo dỏi của các bạn yêu thích toán học.

 

Tốc Soạn Toán Học xin chân thành cám ơn Ban Quản trị Diển đàn toán học

và các bạn yêu thích toán học.

Để ghi lại kết quả nói trên, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu hai phương trình hợp tích sau :.

1). Q1     =     (593x2 +1327x  + 6700)(1912x+ 5546x+ 23207)

Q2     =    (955x+ 2772x+11600)(1187x+ 2655x+ 13404)

=>  Q1   –  Q1   =  231x4 +113x3 +2013x+ 1x+ 500= 0

                                        ( 23/1   –  11/3    2013   1500 )

2). Q1 = [(604m + 403)x + 487m +505)][(2462m +1612 )x+2948m +2811]

Q2 = [(1208m +805)x+974m +1005) ][ (1231m +807)x+1474m +1411]

=>  (Q1)   –   (Q2)   = 0

=>  Delta x = (23m+1)x2 + (11m+3)x + 2013m+1500 = 0

                                        ( 23/1   –  11/3    2013   1500 )

( Soạn ngày : 11/3/2013 )

Read More

(020) Đề Toán Tốc soạn về : TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

Đề Toán Tốc soạn về :

TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

                       _______________________

 

Dạng thức tổng quát :

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m  như sau :

( a1m + b1 )x2 + ( a2m + b2 )x +  am + b

Với các số nguyên an , bn được tùy ý chọn trước.

Tìm n cặp số nguyên a , b để soạn thành n tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có  hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Dạng thức thực dụng :

 

Đề 1:

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m như sau :

(8m +3)x2 + (20m+13)x + am+b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có hai mghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Đề 2:

Cho tam thức  : (19x+73) x2 + (40m+ 2013)x + am+ b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức bậc 2

sao cho Delta x có hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

Tốc Soạn Toán Họcđề nghị các bạn yêu

thích toán học soạn thứ hai đề toán trên.

 

Chú thích :

 –  NgàyQuốc Tế Phụ Nử năm nay:  8/3/2013

–  Kỷ niệm 1973 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Trưng:

( 1973  40  2013 )

Tuy hai đề toán tốc soạn 1 và 2 trên đây chỉ cho ra những

nghiệmm’1 , m2 hửu tỷ, không cho ra được những

nghiệm m’1 , m2 nguyên theo ý muốn; nhưng nếu soạn

được những đề nầy một cách nhanh chóng ( từ 3 đến 5

phút cho một tam thức bậc 2 ) thì cũng giúp ích được

rất nhiều cho việc soạn và dạy toán.

 

( Soạn ngày : 8/3/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

 

Read More

(019) Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

                       _________________________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC Chào mừng:

103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

1973 năm Ngày Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng

Để Chào mừng 103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3( 1910 – 2013 )

1973 năm Ngày Khởi Nghỉa Hai Bà Trưng (40 –2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học các phương trình Tốc soạn sau :

        1)  Phương trình hợp tích bậc 4 cho kết quả theo ý muốn :

(53x2 +79x+135)(199x2 +55x+443)

–  (133x2 +37x+296)(79x2 +118x+202) = 0

=>  40x4 +19x3 + 73x2 + 20x + 13 = 0

                                              ( 40  1973  2013 )

2)  Phương trình hợp tích chứa tham số m với Delta x là tam thức

bậc 2 chứa tham số m có các hệ số hoàn toàn theo ý muốn người soạn :

 

Q1 = [ ( 12m + 13 )x +  10m  +   21)] [ (64m + 60 )x +  70m  + 123]

Q2 = [ ( 24m + 27 )x +  20m  +   44) ] [ (32m + 29)x +  35m  +   59]

=>  (Q1)   –   (Q2)   = 0

= >  Delta x = (8m+3)x2 + (19m+10)x + 20m+13 = 0

( 8/3  1910 – 2013 )

 

3)  Phương trình hợp tích bậc 6 đưa về phương trình thành chử

sau khi được rút gọn và giải tự :

 

Q1   =  (142x3 +40x+ 42x+ 121)(185x3 +44x+ 39x+ 208)

Q2   =  (143x3 +41x+ 43x+ 123)(184x3 +43x+ 38x+ 205)

=>  Q1   –  Q1   =  42x6 +45x+ 41x4 +25x3 +46x+ 34x+ 47= 0   (1)

= >  Q1  –  Q1   =  Qx+ Tx+ Px4   + Hx+ UxNx + Ư= 0   (2)

( Q T PHỤ NỬ )

Chú  thích : Dựa vào BẢNG GIẢI TỰ  dưới đây để từ kết quả (1)

suy ra kết quả (2)  :

 

 BẢNG GIẢI TỰ

11(A)   12(Ă)   13(Â)   14(B)   15(C)    16(D)   17(Đ)    18(Gh)

21(E)    22(Ê)   23 (F)   24(G)   25(H)   26( I )   27( J)    28(Ng)

31(K)   32(L)    33(M)  34(N)   35(O)    36(Ô)   37(Ơ)    38(Ngh)

41(P)    42(Q)   43(R)   44(S)    45 (T)   46(U)    47(Ư)   48(Ph)

51(V)   52(W)  53(X)   54(Y)    55(Z)    56(Ph)  57(Qu)  58(Tr)

 

Soạn ngày :  6/3/2013

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(018) Chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Tốc Soạn Toán Học chào mừng

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

                      ___________________________________

 

 

Chào mừng 58 năm

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM ( 27/2/1955 – 27/2/2013),

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

học một số HỢP TÍCH và PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH sau :

 

1) Hợp tích :

 

(745196)(350490) – (656761)(394707)  = 1955 58 2013

 

2) Phương trình hợp tích :

 

(12651x+6327)(7302x+4887)  –  (12649x+6324)(7303x+4889) = 0

=> 1955x2  + 58x + 2013 = 0

 

( 882x2 + 763x+339 )( 1817x2 + 1581x+794)

– ( 909x2 + 790x+413 )( 1763x2 + 1527x+647)  = 0

=>     27x4 + 2x2 +1955= 0

 

( 15512x2 + 16299x+8274 )( 7621x2 + 7994x+4007)

– ( 15514x2 + 16311x+8315 )( 7620x2 + 7988x+3987)  = 0

=>    272x4 + 1955x3 + 58x2 + 272x +2013 = 0

 

( Soạn ngày :26/2/2013 )

 

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(017) Chữ số thần kỳ phát hiện trong Kim tự tháp Ai Cập

Bí mật chữ số 142857, chữ số thần kỳ Kim tự tháp Ai Cập

142857

Số này có 6 chữ số khác nhau và nếu quên ta có thể làm phép tính : 1/7 = 0,(142857)

Hãy lấy nó nhân từ 1 đến 6 để xem sự thần kỳ của nó nhé

142857 x 1 = 142857
142857 x 2 = 285714
142857 x 3 = 428571
142857 x 4 = 571428
142857 x 5 = 714285
142857 x 6 = 857142

Chữ số cũng như thế, chỉ hóan đổi vị trí khi xuất hiện. Nếu ta lấy nó nhân cho 7 thì kết quả kinh ngạc là: 999999

Nếu mà :

142 + 857 = 999
14 + 28 + 57 = 99

Cuối cùng, chúng ta lấy 142857 nhân với 142857, đáp số là 20408122449 lấy 5 chữ số trước + với 6 chữ số sau ta được số là bao nhiêu ?

20408 + 122449 = 142857

Giải đáp sự thần kỳ trong chữ số 142857

Chữ số thần kỳ này được phát hiện trong Kim tự tháp Ai Cập, nó là một tổ hợp số thần kỳ, nó chứng minh MỘT TUẦN CÓ 7 NGÀY nó tự tăng lũy tiến 1 lần từ 6 chữ số của nó, theo tuần tự nó luân chuyển trị 1 lần, đến ngày thứ 7, chúng sẽ nghỉ, do số 999999 thay thế, chữ số càng tăng càng lớn, mỗi lần vượt quá chu kỳ một tuần, mỗi chữ số đều phải phân thân 1 lần, bạn không cần dùng máy tính, chỉ cần biết phương pháp phân thân của nó, là có thể biết đáp số lũy tiến tiếp theo của nó. Nó còn những chổ thần kỳ hơn nữa đang chờ các bạn khám phá ! Có lẽ nó là mật mã của vũ trụ, nếu bạn phát hiện được sự bí mật thần kỳ chân chính…………….

Nếu thích thì lên google tìm xem thêm 🙂 Tại ad bỉu ngắn gọn chứ số này MAGIC lắm ^^

-Lolita-
Trúc Anh Nguyễn Ngọc

Read More

(016) Phương trình hợp tích bậc 4

Vừa rồi , ngày 20/2/2013, TỐC SOẠN TOÁN HỌC đà giới thiệu một số
Phương trình hợp tích bậc 2.
Nay, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm một số Phương trình hợp tích
bậc 4, để giúp các bạn yêu thích toán học hiểu rỏ hơn về khả năng soạn các loại toán khó soạn của Tốc Soạn Toàn Học :

Phương trinh hợp tích bậc 4

 

Xem online và tải về file word tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGZDk2MmtwOVp6UEE/edit?usp=sharing

Read More

Page 10 of 12« First...89101112