(1703) BẮC, NAM CÙNG ĐUỔI MỸ

Dân một nước mà xâm lược nhau,
Bỏ ngay đi kiểu nói tào lao!
Bắc, Nam chung sức đuổi quân Mỹ,
Cộng sản có công lớn biết bao!
Phương Minh  (3/2018)
1803 (1703, A73, B27)

(1702) CÀNG ĐÁNG TRÁCH, CHÊ

Trước phản dân, vì tiền, đánh thuê,
Thua, cùng Mỹ chạy, mà không quê;
Nay còn gây rối, đòi phục quốc,
Thiếu tự trọng càng đáng trách, chê!
Phương Minh  (3/2018)
1802 (1702, A73, B27)

(1701) DÂN LẦM LỜI QUAN

Quan nói làm dân cứ hiểu sai,
Phải truy tận gốc xem do ai?!
Khi lời nói cho từ quan lớn,
Dân hiểu lầm càng lắm họa tai?!
Phương Minh  (8/1986)
1801 (1701,A73, B27)

(1700) NGHỊCH LÝ HÈN, ÁC

“Hèn với giặc mà ác với dân”,
Bọn chuyên chống Cộng nói nhiều lần,
Hèn mà đuổi giặc, giành độc lập,
Ác lại vì dân dám xả thân?!
Phương Minh  (5/2017)
1800 (1700,A73, B27)

(1699) HỎI BỌN PHẢN ĐỘNG

Đuổi Pháp, Mỹ,…ngăn chận giặc Tàu,
Giúp dân nước tiến nhanh, giàu mau!
Công người Cộng sản dân trân trọng?
Lật họ, giành quyền bộ dễ sao?!
Phương Minh  (10/1996)
1799 (1699)A73, B27)

(1698) DỪNG NGAY CHỐNG PHÁ

Việt Nam đang phát triển từng ngày,
Nhận xét vô tư ắt thấy ngay!
Nước có mất đâu mà phục quốc?
Hành vi chống phá nên dừng ngay!
Phương Minh  (12/1983)
1798 (1698)A73, B27)

(1697) AI CŨNG HAM

Háo sắc đâu phân biệt nữ, nam,
Ngắm nhìn người đẹp ai cũng ham;
Người đầy sức sống càng ham bạo,
Ngược lại thì ham rất khó kham!
Phương Minh  (9/1974)
1797 (1697, A73, B27)

 

(1696) TẠO NỢ MÁU

Ỷ mạnh giàu hiếp nghèo yếu hơn,
Tạo tang thương, chết chóc, thù hờn,…
Ơn đền, oán trã thành thông lệ,
Nợ máu dể gì thiên hạ quên!
Phương Minh (4/2018)
1796 (1696, A73, B27)

(1695) HAI CÁCH THĂNG QUAN

Thật lòng vì nước góp công lao,
Nhân cách càng nhanh rực ánh sao!
Những kẻ thăng quan nhờ cơ hội,
Giữ mình không khéo, họa càng cao!
Phương Minh (5/1998)
1795 (1695, A73, B27)

(1694) CÚNG ĐÌNH CHÙA

Bỏ tiền ra để cúng đình, chùa,…
Sống thiếu nghĩa nhân vẫn thiệt thua!
Tâm ác không thật lòng loại bỏ,
Dễ gì hậu vận chẳng te tua?!
Phương Minh (2/1993)
1794 (1694, A73, B27)