(1685) PHỦ BÓNG ĐÊM

Nước quá rộng, còn muốn rộng thêm,
Làm sao nhân loại sống êm đềm!
Vạch đường lưỡi bò đầy tham vọng,
Khiến thế giới trùm phủ bóng đêm!
Phương Minh (8/2010)
1785 (1685, A73, B27)

bình luận

bình luận