(1690) THÚC ĐẨY TIẾN LÊN

Đấu tranh thúc đẩy tiến lên nhanh,
Gian khổ không nề mộng mới thành!
Áp bức, bất công từng bước giảm,
Tự do, độc lập kiên trì giành!
Phương Minh (3/1973)
1790 (1690, A73, B27)

bình luận

bình luận