(1697) AI CŨNG HAM

Háo sắc đâu phân biệt nữ, nam,
Ngắm nhìn người đẹp ai cũng ham;
Người đầy sức sống càng ham bạo,
Ngược lại thì ham rất khó kham!
Phương Minh  (9/1974)
1797 (1697, A73, B27)

 

 

bình luận

bình luận