(1716) ĐUỔI HẾT XÂM LĂNG

Bắc Nam thống nhất chẳng vui sao?
Bên thắng cuộc công lớn biết bao!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Công nầy, phủ nhận mà đành sao?!
1816 (1716, A73, B27)

bình luận

bình luận