(1684) KHÔNG CÒN THÙ HẬN

Tình người trãi rộng khắp năm châu,
Thù hận chẳng còn chổ đứng đâu!
Cứ trọng đối đầu hơn đối thoại,
Khiến cho thế giới phủ tang sầu!
Phương Minh (10/2002)
1784 (1684, A73, B27)

bình luận

bình luận