(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH

(1447) NHẮC TẬP CẬN BÌNH
Tập Cận Bình ơi, Tập Cận Bình!
Lân bang nên sống thật thân tình!
Lấn ranh, cướp đảo,… coi sao được?
Bành trướng, làm càn,…thiên hạ khinh!
Phương Minh (19/4/2016)

*2016 : 20/4 (330)

 

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG
Mong một ngày mai có đổi đời,
Ý đồ bành trướng thành xa vời!
Ước mơ chiếm biển tan theo gió,
Tham vọng hiếp người sớm bốc hơi!
Thế giới cùng nhau vui hạnh phúc,
Toàn cầu chung sức tạo an ngơi!
Bọn ham bành trướng còn hăng máu,
Nhân loại làm sao sống thảnh thơi ?!
Phương Minh (18/11/2015)

2015 : 14/12 (296)

 *2016: 6/7 (445)

 

(1304) KHAI THÁC BIÊN

(1304) KHAI THÁC BIÊN
Lãnh thổ  liên thông với biển nhiều,
Việt Nam thuận lợi biết bao nhiêu!
Tài nguyên từ biển vô cùng lớn,
Khai thác sớm càng lợi lắm điều!
Phương Minh
(9/1983)

 

 

(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ

(1243) NHÌN LẠI LỊCH SỬ
Mông bá quyền Trung Quốc quá ham,
Chứng nào tật nấy bỏ sao kham!
Nhiều thời sử Việt còn ghi rỏ,
Trung quốc bao lần vở mộng tham!
Phương Minh 
(3/1979)

 

(1227) DỪNG NGAY MỚI KỊP

(1227) DỪNG NGAY MỚI KỊP
Bàn tay đã lở nhúng chàm rồi,
Trung quốc dừng ngay mới kịp thôi!
Bành trướng tạo nguy cơ  đột chiến,
Chính là hậu quả của tham, tồi!
Phương Minh
(8/2015)

 

(1207) BUNG VÒI BÀNH TRƯỚNG

(1207) BUNG VÒI BÀNH TRƯỚNG
Tập Cận Bình hành xử bậy ghê,
Khiến cho Khổng Tổ nhiều phen quê!
Bung vòi bành trướng hù thiên hạ,
Thế giới văn minh luôn miệng chê!
Phương Minh (8/2015)

 

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ
Gương giành độc lập được đề cao,
Dân Việt Nam hân hạnh biết bao!
Đuổi ngoại xâm không còn quá khó,
Tạo thành tiền lệ quí làm sao!
Phương Minh (8/2015)

 

(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM

(1197) TRUNG QUỐC HẾT HAM
Bọn cướp đảo ham thỏa mộng tham,
Việt Nam để mất đảo sao kham?!
Quang Trung, Thường Kiệt,… thời đương đại,
Xuất hiện thì Trung Quốc hết ham!
Phương Minh (8/2015)

*2016 : 21/4 (332) – *2017 : 25/2 (569)