(1396) ĐÁNG TỰ HÀO

(1396) ĐÁNG TỰ HÀO
Tổ quốc luôn luôn thắm máu đào,
Công tiền nhân lớn biết là bao!
Sẳn gương hay của người đi trước,
Chọn, làm theo càng đáng tự hào!
Phương Minh (20/2/2016)

*2016 : 20/2 (314)

*2017 : 4/10

 

 

 

(1395) “VÌ DÂN HÀNH ĐỘNG”

(1395) “VÌ DÂN HÀNH ĐỘNG”
Vì dân hành động” luôn cần thay,
Làm, nói đi đôi mới thật hay!
Việc lợi dân quan làm tận lực,
Dân đồng tâm ủng hộ quan ngay!
Phương Minh (19/2/2016)

*2016 : 19/2 (313)

 

(1208) TÌM LIỆT SĨ

(1208) TÌM LIỆT SĨ
Chẳn bốn mươi năm vừa trãi qua,
Còn bao  liệt sĩ chưa tìm ra!
Họ cho máu thịt hòa lòng mẹ,
Hài cốt xây nền giử nước ta!
Phương Minh (8/2015)

 

(1164) Ỷ MÌNH CÓ CÔNG

(1164) Ỷ MÌNH CÓ CÔNG
Tự ỷ mình từng cống hiến cao,
Trên giao quyền chức chẳng là bao!
Hoài nghi, thắc mắc,…coi sao được?
Biêt bao liệt sĩ được gì nào?!
Phương Minh (8/2015)

 

(1115) THEO GƯƠNG NGƯỜI TRƯỚC

(1115) THEO GƯƠNG NGƯỜI TRƯỚC
Ai góp công lao, hiến máu xương,…
Vì yêu tổ quốc và quê hương;
Hậu sinh không được quên ơn họ,
Phải học, làm theo những quí gương!
Phương Minh (7/2015)

**2015 :  28/7 (223)

 

(1109) TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

(1109) TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
Thật đáng tri ân người có công,
Theo đường kháng chiến lắm gai chông!
Góp bao công sức và xương máu,
Quyết đuổi ngoại xâm chẳng nản lòng!
Phương Minh (10/1975)

*2015 : 26/7 (220)

 

(1108) CHĂM SÓC THƯƠNG BINH

(1108) CHĂM SÓC THƯƠNG BINH
Một phần cơ thể hiến quê hương,
Thương tật riêng mang khổ khó lường!
Chăm sóc thương binh cho thật tốt,
Dân vui đóng góp lợi trăm đường!
Phương Minh (7/2015)

**2015 : 24/7 (217)

 

 

(1107) ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA

(1107) ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA
Dù góp công lao, hiến máu xương,…
Hy sinh mạng sống vì quê hương;
Công nhiều hay ít đều nên trọng,
Đền đáp sao cho hợp lẽ thường!
Phương Minh (11/1991)

**2015 : 25/7 (218)

 

(1103) CHIẾN SĨ VÔ DANH

(1103) CHIẾN SĨ VÔ DANH
Đã sống một đời thơm ngát sen,
Đâu ai biết được để mà khen!
Nhân dân, lịch sử xem công họ,
Rực sáng còn hơn cả ánh đèn !
Phương Minh (8/1977)

**2015 : 22/7 (214)

 

 

(1021) ĐỀ RA Ý TƯỞNG

(1021) ĐỀ RA Ý TƯỞNG
Nhà văn hóa động não đề ra,
Nhà chính trị đem vận dụng mà;
Đạt cả hai xưa nay rất hiếm,
Bác Hồ làm rạng rở dân ta…!
Phương Minh (5/2010)

* Liên Hiệp Quốc vinh danh, công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là :
Nhà Văn hóa lớn,  Anh hùng Giải phóng dân tộc

**2015 :

*2016 : 19/5 (387)