(1672) VÌ LỢI NƯỚC

Làm vì nước lợi đáng tôn vinh,
Vì lợi riêng dân luôn ghét, khinh;
Dân quí, kính quan làm lợi nước,
Vạch ra công,  tội thật phân minh!
Phương Minh (5/1998)
1772(1672, A73, B27)

*(1653 – A72) HIỂU TÌNH YÊU

Đông đến, đêm nằm lạnh buốt xương,
Nhớ ai trằn trọc suốt canh trường;
Người vui duyên mới không lưu luyến.
Kẻ quí tình xưa vẫn vấn vương,
Nỗi khổ yêu đương làm sao tránh?
Niềm đau nhân thế dễ chi lường!
Ai chưa trải nghiệm nhiều đau khổ,
Khó hiểu tình yêu thật tận tường!
Phương Minh (11/1973)
1752(1653, A72, B27)
 *2017: 22/2(568), 3/8

(1653) BIỂN KHỔ ĐỜI

(1653) BIỂN KHỔ ĐỜI
Biển khổ đời do bởi chúng ta,
Phần đông vì chẳng chịu nhìn xa;
Bon chen , chụp giựt, tranh quyền  chức,…
Tự tạo khổ mà chẳng nhận ra!
Phương Minh (3/1969)

1742(1653, A62, B27)

 *2017 : 11/11

(1628) CHỬI, CHÊ NGƯỜI

(1628) CHỬI, CHÊ NGƯỜI
Nhìn đời bằng cặp mắt bi quan,
Không chửi chê, cũng cứ trách than!
Vô tư nhận xét càng rõ thấu:
Người hơn mình đang sống tràn lan!
Phương Minh(10/1977)
1712(1628, A57, B27)

(1627) DÂN CHƯA THẤY LỢI

(1627) DÂN CHƯA THẤY LỢI
Dân luôn quan trọng thuộc hàng đầu,
Nghịch ý dân là chẳng được đâu!
Những chủ trương dân chưa thấy lợi,
Ép dân làm, dân thuận, còn lâu!
Phương Minh(10/1977)
1711(1627, A57, B27)

(1626) CẢ ĐỜI VÌ NƯỚC

(1626) CẢ ĐỜI VÌ NƯỚC
Cả đời vì nước tiếng đồn xa,
Nhân cách quan dần tỏa sáng ra!
Lịch sử ghi công, dân nhớ mãi,
Danh thơm lan rộng khắp sơn hà!
Phương Minh(10/1977)
1710(1626, A57, B27)

(1625) NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ

(1625) NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ
Lòng ác, tham làm quan xấu, hư,
Việc công xem nhẹ, nặng riêng tư!
Nếu không tỉnh ngộ, dừng tay lại,
Khó khỏi vào lao gỡ lịch đừ!
Phương Minh(10/1997)
1709(1625, A57, B27)

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC
Danh, lợi, quyền,… mà bảo chẳng ham,
Dối lòng như thế nghe sao kham?!
Đừng vì ham mà quên nhân, đức,
Biến mình thành những kẻ ác, tham!
Phương Minh (10/1996)
1707(1623, A57, B27)

(1599) THẬT LÒNG CA NGỢI

Người mình ghét làm được điều hay,
Mình vẫn thật lòng ca ngợi ngay;
Vì ghét người cam tâm phủ mhận,
Do mình dở, xấu,…đáng buồn thay!
Phương Minh (11/2010)
1682(1599, A56, B27)

(1546) GIỮ BỀN ĐỘC LẬP

(1546) GIỮ BỀN ĐỘC LẬP
Nam, Bắc, Trung là một, chớ quên!
Vùng, miền kỳ thị thật không nên!
Nhược, ưu điểm dung hòa chung sống,
Độc lập, tự do giữ, hưởng bền!
Phương Minh (12/2010)

 1628(1546, A55, B27)