(1700) NGHỊCH LÝ HÈN, ÁC

“Hèn với giặc mà ác với dân”,
Bọn chuyên chống Cộng nói nhiều lần,
Hèn mà đuổi giặc, giành độc lập,
Ác lại vì dân dám xả thân?!
Phương Minh  (5/2017)
1800 (1700,A73, B27)

(1699) HỎI BỌN PHẢN ĐỘNG

Đuổi Pháp, Mỹ,…ngăn chận giặc Tàu,
Giúp dân nước tiến nhanh, giàu mau!
Công người Cộng sản dân trân trọng?
Lật họ, giành quyền bộ dễ sao?!
Phương Minh  (10/1996)
1799 (1699)A73, B27)

*(1653 – Ả64) MUỐN SỐNG RA NGƯỜI

Người yêu dân nước nát tâm can,
Do thấy đời dân khổ ngập tràn;
Cả nước luôn mong xâm lược cút,
Toàn dân mãi đợi hận thù tan.
Không còn độc lập đau vô hạn,
Mất hết tự do buồn hết can;
Muốn sống ra người cần quyết tử,
Để toàn dân Việt thoát lầm than!

Phương Minh (3/1969)

1744(1653, A64, B27)

(1615) HẾT CẢNH BUỒN ĐAU

Khi toàn nhân loại thương yêu nhau,
Hạnh phúc, phồn vinh tăng tiến mau:
Tranh lợi, quyền,… ỷ mạnh hiếp yếu,
Biết bao giờ hết cảnh buồn đau!
Phương Minh (12/1995)
1699(1615, A57, B27)
*2017:  15/2(566)

(1606) TRĂN TRỞ SUỐT ĐỜI


Nhìn vào cuộc sống của loài người,
Kẻ thức thời trăn trở suốt đời;
Áp bức, bất công còn tạo rối,
Khiến cho thế giơi khó an ngơi!
Phương Minh (12/1979)
1689(1606, A56, B27)
 *2016 :  28/11 (499)
*2017 :  22/11

(1605) TƯỞNG DÂN VUI

Cuộc sống cần dân chủ, tự do,
Quan vì dân phải nhớ luôn cho:
Dân còn khao khát hai điều ấy,
Tưởng dân vui là quan lầm to!
Phương Minh (12/1979)
1688(1605, A56, B27)

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU

(1392) LÀM CÀNG, NÓI ẨU
Đảo Trường Sa của Việt Nam ta,
Trung quốc thừa cơ cưỡng chiếm mà!
Giành chủ quyền ai đâu chấp nhận?
Làm càng, nòi ẩu mãi sao a ?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 26/6 (426)

 

 

 

(1337) ĐE DỌA HÒA BÌNH

(1337) ĐE DỌA HÒA BÌNH
Hòa bình là thứ quí vô song,
Đe dọa hòa bình có ác không?
Dùng tiếng ác cho câu hỏi đó,
Toàn nhân loại nhứt trí, hài lòng!
Phương Minh (9/1981)

*2015 :

 

 

(1327) ÁP ĐẶT Ý MÌNH

(1327) ÁP ĐẶT Ý MÌNH
Ý người thường khác ý riêng ta,
Cần phải dung hòa chung sống mà!
Áp đặt ý mình người chẳng thích,
Dể gì rối rắm chẳng sanh ra!
Phương Minh (8/1973)

*2015 : 8/12 (293)

*2016: 26/6 427)

 

*(1325 – A36) HỌA CHINH CHIẾN

*(1325 – A36) HỌA CHINH CHIẾN
Dùng bạo lực phân thành thắng, thua,
Dể gì hậu quả chẳng cay chua!
Vị tha tạo nghĩa nhân, nên nhớ!
Thâm độc gây thù hận, chớ đùa!
Thắng kẻ thế cô đâu phấn khởi,
Thua người lực yếu buồn te tua!
Sống chung mà cứ tranh thua, thắng,
Chinh chiến đương nhiên phải trúng mùa!
Phương Minh (27/11/2015)

*2016: 25/6 (423)