*(1657) TƠ TÌNH THIẾU MỐI

Mối tình xưa lắng đọng trong lòng,
Người nở sang ngang, kẻ nhớ mong;
Tơ tình thiếu mối làm sao nối.
Mình vẫn sầu trông, có lạ không?!
Phương Minh (4/1974)

1756(1657, A72, B27)

(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN

(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN
Giữ sao chế độ khỏi lung lay,
Nghỉ kỷ lại càng thấy khó thay!
Việc mất lòng dân không khéo tránh,
Cứ làm càn sanh rối lên ngay!
Phương Minh(11/1987)
1722(1638, A57, B27)

(1484) BỒI SỨC DÂN

(1484) BỒI SỨC DÂN
Bồi sức dân là tạo lợi chung,
Dân vui đóng góp nước cường, sung!
Làm dân mất lợi, lòng dân nản,
Muốn góp công thêm, chí lại chùn!
Phương Minh (7/1978)

(1413) HOANG TƯỞNG LÀM LIỀU

(1413) HOANG TƯỞNG LÀM LIỀU
Làm trái với qui luật tự nhiên,
Con người luôn gặp lắm điều phiền!
Ước mơ đâu thể thành hiện thực,
Hoang tưởng làm liều phải sớm kiêng!
Phương Minh (10/1987)

 

 

(1380) THU TIỀN DÂN

(1380) THU TIỀN DÂN
Tiền dân là thứ của riêng dân,
Chớ tận thu khi chưa thật cần;
Ngoài thuế, thu thêm nhiều khoản quá,
Lòng dân, quan để mất đi dần!
Phương Minh (5/2005)

 

 

(1285) ĐỔI THAY THỦ TỤC

(1285) ĐỔI THAY THỦ TỤC
Thủ tục nhiều ngành từng đổi thay,
Vừa thay, yếu kém lộ thêm ngay!
Rối rắm rườm rà hơi khác trước,
Hành dân kiểu mới lại càng gay!
Phương Minh 
(9/2015)

 

(1284) BÀI TRỪ MÊ TÍN

(1284) BÀI TRỪ MÊ TÍN
Quan chức to mê tín lại nhiều,
Thật là trở ngại biết bao nhiêu!
Bài trừ mê tín vô cùng khó,
Do các quan to tin lắm điều!
Phương Minh 
(9/2015)

 

(1283) TỰ DO TÍN NGƯỠNG

(1283) TỰ DO TÍN NGƯỠNG
Tín ngưỡng phải hoàn toàn tự do,
Mê tín dị đoan dẹp ngay cho!
Nói thì rất dể làm dâu dể,
Đụng đến tâm linh sanh rối to!
Phương Minh 
(9/2015)

 

(1282) CHẲNG NÊN THƯƠNG TÌNH

(1282) CHẲNG NÊN THƯƠNG TÌNH
Loài người càng hiện đại văn minh,
Mê tín dị đoan càng đáng khinh;
Những thứ làm loài người chậm tiến,
Dẹp đi ngay càng lợi dân mình!
Phương Minh 
(9/2015)

 

(1271) LÀM HUYỆN ĐỀ

(1271) LÀM HUYỆN ĐỀ
Làm huyện đề là quá ác nhơn,
Khiến người sạt nghiệp thêm buồn, hờn!
Huyện đề nên sớm dừng tay lại,
Đừng để nhiều người khốn khổ hơn!
Phương Minh 
(5/1984)

 *2015 : 4/11 (280)