(1701) DÂN LẦM LỜI QUAN

Quan nói làm dân cứ hiểu sai,
Phải truy tận gốc xem do ai?!
Khi lời nói cho từ quan lớn,
Dân hiểu lầm càng lắm họa tai?!
Phương Minh  (8/1986)
1801 (1701,A73, B27)

*(1653 – A63) SỐNG TỐT NHƯ QUAN

Quan tự trọng thường tu sửa mình,
Không làm gì đáng để người khinh;
Việc sai cố tránh luôn kiên nhẫn,
Điều đúng năng làm thật chí tình.
Vững dạ cùng dân gìn độc lập,
Bền gan vì nước giữ thanh bình;
Người nào được thế dân tôn kính,
Sống tạo gương hay, chết hiển linh!
Phương Minh (8/1990)
1743(1653, A63, B27)
*2017 : 5/11

(1502) LƯU GƯƠNG QUÝ, HAY

Có chức, quyền mà sống thẳng, ngay,
Cả đời giữ  sạch óc và tay!
Vì dân, nước chẳng nề gian khổ,
Lưu lại cho đời gương quý, hay!
Phương Minh (11/1985)

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI
Quan cứ làm nhiều việc lợi dân,
Tạo điều kiện để quan, dân gần;
Giúp dân hồ hởi góp công sức,
Xây dựng nước ta cường thịnh dần!
Phương Minh (4/2016)

*2016 : 31/5 (400)

 

(1398) LƯU CÔNG, TỘI

(1398) LƯU CÔNG, TỘI
Ngày, tháng cứ trôi, trôi quá mau,
Khiến da, tóc dần đổi thay màu;
Đến khi nhắm mắt còn chi nữa,
Công, tội nhiều… lưu mãi ngàn sau!
Phương Minh (6/1987)

 

 

 

(1380) THU TIỀN DÂN

(1380) THU TIỀN DÂN
Tiền dân là thứ của riêng dân,
Chớ tận thu khi chưa thật cần;
Ngoài thuế, thu thêm nhiều khoản quá,
Lòng dân, quan để mất đi dần!
Phương Minh (5/2005)

 

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)

 

(1329) TÌNH QUAN, DÂN

(1329)  TÌNH QUAN, DÂN
Chỉ làm những việc lợi cho dân,
Bỏ hết những gì dân chẳng cần!
Mọi chủ trương dân đều thấy lợi,
Tình quan, dân thắm thiết thêm dần!
Phương Minh (5/1995)

 

 

(1268) LƯỜI TIẾP DÂN

(1268) LƯỜI TIẾP DÂN
Công chức nhiều người thiếu nụ cười,
Tiếp dân trong trạng thái buồn, lười!
Quan liêu thể hiện nhiều nơi quá,
Ai trãi qua rồi cũng hởi ơi!
Phương Minh 
(5/1984)

 

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH

(1161) HÀNH LÀ CHÍNH
Giải quyết việc dân quá đổi lười,
Phần đông cán bộ chẳng quen cười!
Đơn từ, thủ tục,…theo mà ngán,
Xong việc rồi ai cũng tả tơi!
Phương Minh (8/2015)