(1708) GẶP ĐƯỢC ĐÔNG Y

Hữu duyên mới gặp được đông y,
Ngược lại khó biết thành tựu gì?!
Dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc,
Đều cho hiệu quả rất thần kỳ!
Phương Minh  (4/2018)
1808 (1708, A73, B27)

(1707) CHỜ DÂN XA XỨ

Việt kiều hải ngoại cứ như mơ :
Đất nước mình phát triển khó ngờ,
Toàn cầu hội nhập trên đà tiến;
Dân xa xứ luôn được trông chờ…!
Phương Minh  (4/2018)
1807 (1707, A73, B27)

(1706) VỀ THĂM TỔ QUỐC

Đất nước mình xưa thua hẳn nay,
Việt Nam đang phát triển từng ngày;
Sống xa tổ quốc về thăm lại,
Xúc động, tự hào nhìn đổi thay!
Phương Minh  (4/2018)
1806 (1706, A73, B27)

(1705) NGUỒN VUI DỄ TÌM

Bắc Nam thống nhất đã lâu rồi,
Ôm hận thù đành sống nổi trôi;
Càng khổ buồn khi nhớ tổ quốc,
Về thăm quê ắt được vui thôi!
Phương Minh  (4/2018)
1805 (1705, A73, B27)

(1704) PHÁ SỰ YÊN BÌNH

Bọn chống phá làm rối nước ta,
Toàn phường phản quốc , ham đô-la;
Nước yên bình dân đang vui hưởng,
Gây bất ổn mà coi được a?!
Phương Minh  (4/2018)
1804 (1704, A73, B27)

(1703) BẮC, NAM CÙNG ĐUỔI MỸ

Dân một nước mà xâm lược nhau,
Bỏ ngay đi kiểu nói tào lao!
Bắc, Nam chung sức đuổi quân Mỹ,
Cộng sản có công lớn biết bao!
Phương Minh  (3/2018)
1803 (1703, A73, B27)

(1702) CÀNG ĐÁNG TRÁCH, CHÊ

Trước phản dân, vì tiền, đánh thuê,
Thua, cùng Mỹ chạy, mà không quê;
Nay còn gây rối, đòi phục quốc,
Thiếu tự trọng càng đáng trách, chê!
Phương Minh  (3/2018)
1802 (1702, A73, B27)

(1701) DÂN LẦM LỜI QUAN

Quan nói làm dân cứ hiểu sai,
Phải truy tận gốc xem do ai?!
Khi lời nói cho từ quan lớn,
Dân hiểu lầm càng lắm họa tai?!
Phương Minh  (8/1986)
1801 (1701,A73, B27)

(1700) NGHỊCH LÝ HÈN, ÁC

“Hèn với giặc mà ác với dân”,
Bọn chuyên chống Cộng nói nhiều lần,
Hèn mà đuổi giặc, giành độc lập,
Ác lại vì dân dám xả thân?!
Phương Minh  (5/2017)
1800 (1700,A73, B27)

(1699) HỎI BỌN PHẢN ĐỘNG

Đuổi Pháp, Mỹ,…ngăn chận giặc Tàu,
Giúp dân nước tiến nhanh, giàu mau!
Công người Cộng sản dân trân trọng?
Lật họ, giành quyền bộ dễ sao?!
Phương Minh  (10/1996)
1799 (1699)A73, B27)