(1550) LÀM Y NHƯ NÓI

(1550) LÀM Y NHƯ NÓI
Mới nghe quan nói, tin sao kham?
Giỏi nói chắc gì cũng giỏi làm!
Đành phải chờ xem nhiều sự việc,
Quan làm như nói dân càng ham!
Phương Minh (9/1995)

1632(1550, A55, B27)

(1549) GIẢM BIÊN CHẾ

(1549) GIẢM BIÊN CHẾ
Trên muốn có “oai”, dưới phải đông,
Giảm biên chế thật khó thành công!
Loại bớt, tuyển thêm, chia quyền chức,…
Chẳng ai chịu lép, có phiền không?!!
Phương Minh (10/2016)

1631(1549, A55, B27)

(1548) “LOẠN” CẤP PHÓ

(1548) “LOẠN” CẤP PHÓ
Cấp phó ngày nay quá đổi nhiều,
Thật là lãng phí biết bao nhiêu?!
Nhiều nơi một chánh bảy, tám phó,
Tranh nhau công, lợi,…rối lắm điều!
Phương Minh (10/2016)

1630(1548, A55, B27)

(1547) THẬT VÌ NƯỚC DÂN

(1547) THẬT VÌ NƯỚC DÂN
Người thật vì quyền lợi nước dân,
Hư danh, lợi lộc không hề cần;
Tùy theo tài chí và quyền chức,
Đóng góp công lao nhiều, lớn dần!
Phương Minh (12/2010)

 1629(1547, A55, B27)

(1546) GIỮ BỀN ĐỘC LẬP

(1546) GIỮ BỀN ĐỘC LẬP
Nam, Bắc, Trung là một, chớ quên!
Vùng, miền kỳ thị thật không nên!
Nhược, ưu điểm dung hòa chung sống,
Độc lập, tự do giữ, hưởng bền!
Phương Minh (12/2010)

 1628(1546, A55, B27)

(1545) ĐẶC ĐIỂM VÙNG, MIỀN

(1545) ĐẶC ĐIỂM VÙNG, MIỀN
Cái hay,  cái dở từng vùng, miền,
Giảm dở, thêm hay lợi thấy liền;
Đoàn kết rộng, tình dân thắm thiêt,
Vùng, miền chia rẻ dễ sanh phiền!
Phương Minh (12/2010)

 1627(1545, A55, B27)

(1544**) THI NHAU VÉT, TÓM

(1544**) THI NHAU VÉT, TÓM
Các quan tham kết thành phe nhóm,
Tài sản công thi nhau vét, tóm;
Họ hại nước dân quá nhẫn tâm,
Mau mau đưa họ vào lao sớm!
Phương Minh (12/2010)

 1626(1544, A55, B27)

(1543) SỐNG VĂN MINH

(1543) SỐNG VĂN MINH
Dân thành, tỉnh phải sống văn minh,
Hành xử sao cho thật nghĩa tình;
Đáng để dân vùng xa học hỏi,
Nước ngoài quí mến Việt Nam mình!
Phương Minh (12/2010)

 1625(1543, A55, B27)

*2016 : 23/10 (483)

(1542) KẾT THÀNH PHE NHÓM

(1542) KẾT THÀNH PHE NHÓM
Kết thành phe nhóm là bình thường,
Tuỳ cách họ làm, phân : ghét, thương!
Ghét những nhóm chỉ ham thụ hưởng,
Nhóm lo cống hiến phải tuyên dương!
Phương Minh (12/2010)

 1624(1542, A55, B27)

(1541) BẢN LĨNH VÀ Kỷ NĂNG

(1541) BẢN LĨNH VÀ KỶ NĂNG
Bản lĩnh, kỷ năng luôn tối cần,
Giúp con người vững vàng lên dần!
Tạo thêm lợi thế trong đời sống:
Lợi bản thân và lợi nước dân!
Phương Minh (12/2010)

1623(1541, A55, B27)