(1131) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1131) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Vì họ làm ăn thật chí tinh!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (8/2015)

 

bình luận

bình luận