(1134) THEO GƯƠNG TỐT

(1134) THEO GƯƠNG TỐT
Những người sở hửu tấm lòng nhân,
Sống suốt một đời lợi nước, dân;
Đã tạo ra nhiều gương sáng, tốt,
Học, làm theo họ việc luôn cần!
Phương Minh (8/2015)

 

bình luận

bình luận