*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU

*(1325 – A32) TRANH HƠN NHAU
Do dùng bạo lực tranh hơn nhau,
Nhân loại đắm chìm trong khổ đau!
Tạo lắm tang thương vì háo thắng,
Gây nhiều tai họa bởi tranh giàu!
Hòa bình, muốn hưởng, làm sao thỏa?
Hạnh phúc, mong tìm, khó đạt mau!
Phân cực, đối đầu,… nên đoạn tuyệt,
Không thì bất hạnh mãi về sau!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 23/11 (286)

 

 

 

bình luận

bình luận