(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN

(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN
Xem thường nguyện vọng của nhân dân,
Uy tín quan khó khỏi giảm dần;
Dẫn đến lòng dân càng dễ mất,
Quan, dân thật khó đạt thân, gần!
Phương Minh(11/1987)
1720(1636, A57, B27)

bình luận

bình luận