(1484) BỒI SỨC DÂN

(1484) BỒI SỨC DÂN
Bồi sức dân là tạo lợi chung,
Dân vui đóng góp nước cường, sung!
Làm dân mất lợi, lòng dân nản,
Muốn góp công thêm, chí lại chùn!
Phương Minh (7/1978)

(1380) THU TIỀN DÂN

(1380) THU TIỀN DÂN
Tiền dân là thứ của riêng dân,
Chớ tận thu khi chưa thật cần;
Ngoài thuế, thu thêm nhiều khoản quá,
Lòng dân, quan để mất đi dần!
Phương Minh (5/2005)