1743(A63) SỐNG TỐT NHƯ QUAN

Quan tự trọng thường tu sửa mình,
Không làm gì đáng để người khinh;
Việc sai cố tránh luôn kiên nhẫn,
Điều đúng năng làm thật chí tình.
Vững dạ cùng dân gìn độc lập,
Bền gan vì nước giữ thanh bình;
Người nào được thế dân tôn kính,
Sống tạo gương hay, chết hiển linh!
Phương Minh (8/1990)
1743(1653, A63, B27)
*2017 : 5/11

(1398) LƯU CÔNG, TỘI

(1398) LƯU CÔNG, TỘI
Ngày, tháng cứ trôi, trôi quá mau,
Khiến da, tóc dần đổi thay màu;
Đến khi nhắm mắt còn chi nữa,
Công, tội nhiều… lưu mãi ngàn sau!
Phương Minh (6/1987)

 

 

 

(1380) THU TIỀN DÂN

(1380) THU TIỀN DÂN
Tiền dân là thứ của riêng dân,
Chớ tận thu khi chưa thật cần;
Ngoài thuế, thu thêm nhiều khoản quá,
Lòng dân, quan để mất đi dần!
Phương Minh (5/2005)

 

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)