(1381) THÈM MỒI NGON

(1381) THÈM MỒI NGON
Xem lợi danh như thứ mồi ngon,
Tranh giành, chụp giựt dể đau đòn!
Phần đông trượt dốc đường danh lợi,
Khiến cho nhân cách khó lòng còn!
Phương Minh (5/2005)

*

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)