(0435) SỐNG CHẾT CÙNG QUAN

 

(0435) SỐNG CHẾT CÙNG QUAN
Quyền lực trong tay không nhủng tham,
Lợi dân, ích nước quyết tâm làm;
Quan nào tốt thế dân càng mến,
Sống chết cùng quan dân vẫn cam!
Phương Minh (8/1987)