*(0109 – A18) DẠY CON

*(0109 – A18) DẠY CON
Chẳng nhục nào hơn nhục cúi lòn,
Mấy lời cha dạy nhớ nghe con:
Điều hay, tìm học : lòng kiên quyết,
Lẻ phải, tôn thờ : dạ sắc son!
Lý tưởng dân giàu cần xem trọng,
Con đường nước mạnh phải theo tròn!
Sẵnn đường, con cứ yên tâm bước,
Mọi việc bại, thành do chí con!
Phương Minh (9/1970)

(Làm tại Chuồng cọp Côn Đảo)

 *2016: 9/7 (448)

*(0109 – A06) VÀI LỜI KHUYÊN

*(0109 – A06) VÀI LỜI KHUYÊN

Rồi,…một ngày mai khi lớn lên,
Ơn dân, nợ nước phải lo đền !
Tiền tài, danh lợi : quên, đừng nhớ !
Tổ quốc , quê hương : nhớ, chớ quên !
Dân chủ, cha ông lo đấp mống,
Tự do, con cháu phải xây nền!
Nhục, vinh, sai, đúng,… cần phân rõ,
Thành, bại đều do ở chí bền !
Phương Minh (9/1962)
*2015 : 19/2 , 21/8 (238)

*3016 : 26/3 (322) , 1/6 (401), 30/11 (501)